Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2014 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza I w 2014 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie: od 13 do 24 stycznia 2014 r.,

w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/37546

 

  • data: 2013-12-30
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2013 r.

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach I konkursu w 2013 roku dla Działania 8.2 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 525 projektów na łączną kwotę 262 447 270,93 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/35065

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - II runda 2013 r.

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - II runda 2013 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach II rundy w 2013 roku w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zamieszczono listę wniosków zatwierdzonych do objęcia wsparciem. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 154 wnioski na łączną kwotę 75 975 860,83 PLN.

więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/34878

Szanowni Państwo,

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 PO IG: „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2013 r. w godz.: 10.00-13.00, w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 30.07.2013 r. do godz. 12.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer faks: 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: joanna.dzielak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis (pełne imię i nazwisko) uczestnika spotkania.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 30.07.2013 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 31.07.2013 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel.
22-838-32-11 wew. 165.

 

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

 

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2013 r.

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2013 r. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 17 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. (II konkurs w 2013 r.) złożonych zostało 1779 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 438 097 432,99 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/33925

 

  • data: 2013-07-03
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - dodatkowe wytyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 

Za „przedsiębiorstwa powiązane przez osoby fizyczne” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku (spełniającym kryteria z pkt 5 oświadczenia)
z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorstwa te wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym. Chodzi tu o sytuacje w których formalnie brak jest powiązań pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jednak za względu na osoby fizyczne działające zarówno w jedynym jak i drugim badanym przedsiębiorstwie, występuje możliwość silnego oddziaływania pomiędzy tymi przedsiębiorstwami.

Sytuacja taka ma miejsce przy przedsiębiorstwach które wzajemnie nie posiadają w sobie udziałów, akcji lub zawartych innych porozumień skutkujących powstaniem formalnej zależności powiązania. Przedsiębiorstwa takie są jednak powiązane przez osoby fizyczne,
o ile te osoby fizyczne zarówno w jednym jak i drugim przedsiębiorstwie posiadają możliwość sprawowania nad nimi kontroli (wg. warunków związania z pkt 5 oświadczenia), przy czym przedsiębiorstwa te muszą dodatkowo działać na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

 

Badając możliwość wystąpienia powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne działające wspólnie należy także wziąć pod uwagę relacje, które zachodzą pomiędzy tymi osobami fizycznymi, a które mogą wskazywać, iż osoby te reprezentują ten sam interes gospodarczy. W szczególności, należy mieć na względzie, czy osoby takie działając razem mogą wywierać dominujący wpływ na badane przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa podejmują wspólne działania gospodarcze i czy ich działalność się wzajemnie uzupełnia.
Za istnieniem tych powiązań mogą przemawiać np.:

- wspólna klientela,

- brak wyodrębnienia finansowego,

- wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu,

- wspólny sposób prowadzenia biznesu,

- korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,

- usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,

- wspólna strona internetowa – z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność,

  - wspólni pracownicy.

Należy też zwrócić uwagę, że do wystąpienia „powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne” oprócz spełnienia powyżej wskazanych przesłanek dotyczących możliwości oddziaływania osób fizycznych na badane przedsiębiorstwa, musi również występować zbieżność rynków na którym działają te przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynku pokrewnym.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wytycznych przy wypełnianiu Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.

 

  • data: 2013-06-20
Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17.06.2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1118

 

17 czerwca 2013 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 691 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Najistotniejsze zmiany w rozporządzeniu:

Działanie 6.1 – biorąc pod uwagę oczekiwania oraz potrzeby przedsiębiorców, podniesiono maksymalną intensywność wsparcia do 75 proc. oraz kwotę wsparcia do 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Wprowadzono także nowe kategorie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i rozszerzono zakres podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu o tych przedsiębiorców, którzy uzyskali wcześniej wsparcie na przygotowanie planu rozwoju eksportu, jednak z uwagi na zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej na rynkach zagranicznych konieczna była jego aktualizacja. Zaktualizowany plan rozwoju eksportu powinien być sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, a następnie ponownie oceniony przez Agencję.

Więcej: http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Rozp_zmiana_poig_19062013.aspx

 

bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 PO IG: „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

Szanowni Państwo,

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja   Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 PO IG: „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja 2013 r. w godz.: 10.00-13.15, w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 17.05.2013 r. do godz. 12.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer faks: 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: joanna.dzielak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis (pełne imię i nazwisko) uczestnika spotkania.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 17.05.2013 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 20.05.2013 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 165.

 

Organizator spotkania:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

9 maja 2013 r. Termin naboru do działania 6.1 PO IG

9 maja 2013 r. Termin naboru do działania 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż planowane opublikowanie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, może nastąpić do końca maja br. W związku z tym ogłoszenie konkursu do działania 6.1 PO IG możliwe będzie najpóźniej w drugiej połowie czerwca br.

Powyższe terminy mogą ulec przesunięciu.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32933

7 maja 2013 r. Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 18 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013 r. (I konkurs w 2013 r.) złożono 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  PLN. 698 961 466,66

 

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32887

konkurs „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

5 kwietnia 2013 r.

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursu projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie: od 18 kwietnia do 6 maja 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

Więcej:http://poig.parp.gov.pl/index/more/32135

zmiana terminu ogłoszenia naboru do działania 8.2 PO IG.

3 kwietnia 2013 r.
 
Zmiana terminu ogłoszenia naboru 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia naboru do działania 8.2 PO IG.

Ogłoszenie naboru nastąpi w dniu 4 kwietnia 2013 r. , termin rozpoczęcia konkursu został wyznaczony na dzień 18 kwietnia 2013 r., a zakończenie na dzień 6 maja 2013 r.
 
Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32100

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej

2 kwietnia 2013 r.
 
Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Rządowe Centrum Legislacji w dniu 29 marca 2013 r. opublikowało w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 412) w udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Rozporządzenie to wprowadza m.in. zmiany w wydatkach kwalifikowanych do objęcia wsparciem.
                                                                                                                                            
Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
Więcej: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/412

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - III konkurs w 2012 r.

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - III konkurs w 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W ramach III konkursu w 2012 roku w ramach Działania 8.2 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 446 projektów na łączną kwotę 177 095 852,19 PLN.

Więcej    http://poig.parp.gov.pl/index/more/31692

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2012 roku dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2013 r.

IPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 18 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r. (I konkurs w 2013 r.) złożono 768 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 337 462 495.30 PLN.

Publikacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Publikacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 167) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie to wprowadza m.in. zmiany w wysokości diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach.

Powyższe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2013 r.

Więcej: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/167/1

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG, 2007–2013.

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 438) w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. Rozporządzenie to wprowadza zmiany zasad przeprowadzania konkursu w ramach m.in. działania 6.1 PO IG.

Najbardziej istotnymi zmianami w rozporządzeniu dotyczącymi działania 6.1 jest m.in. zmodyfikowanie zasady udzielania wsparcia, rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych o usługi doradcze, w konsekwencji wprowadzenie przepisów dotyczących nowych intensywności wsparcia oraz limitów wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zgodnie z nowymi zasadami Wnioskodawca będzie składał jedynie wniosek o wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu, w ramach którego będzie istniała możliwość sfinansowania kosztów przygotowania planu rozwoju eksportu.

Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 21 kwietnia 2012 r.

 Więcej: http://www.poig.gov.pl/wiadomosci/Strony/PublikacjarozporzadzeniaMinistraRozwojuRegionalnego_24042012.aspx

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.