Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

09.02.2010

Działanie 8.1 PO IG – kontynuacja procesu zawierania umów o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Regionalne Instytucje Finansujące w przyszłym tygodniu (tj. od dnia 8 lutego br.) będą kontynuować proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. Zaktualizowany i dostosowany do obowiązującego prawa wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie Działania

 

Działanie 8.2 PO IG – zawieranie umów o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną w przyszłym tygodniu (tj. od dnia 8 lutego br.) proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. Zaktualizowany i dostosowany do obowiązującego prawa wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie Działania.

 

05.02.2010

System płatności zaliczek i refundacji przez BGK.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wypłaty zaliczek oraz refundacji

w nowym systemie płatności poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego odbywają się na bieżąco w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Zlecenia płatności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka PARP zacznie składać w drugim tygodniu lutego br.

PARP zwiększa działania informacyjne dla beneficjentów działania 8.1 PO IG

PARP odbiera sygnały od przedsiębiorców związane z rozliczaniem projektów i na bieżąco podejmuje działania usprawniające proces rozliczania. Obecnie w trakcie weryfikacji i wprowadzania zmian są wewnętrzne procedury PARP i Regionalnych Instytucji Finansujących, co pozwoli efektywniej dokonywać rozliczeń płatności.

Począwszy od 8 lutego br. na stronie internetowej web.gov.pl oraz na stronie PARP

w zakładce działania 8.1 PO IG będą ukazywały się praktyczne porady nt. realizacji przedsięwzięć, w tym prowadzenia i rozliczania projektów. Elektroniczny poradnik będzie poruszał m.in.:

• problematykę związaną z dopuszczalnymi zmianami w umowie o dofinansowanie – co można zmienić, jakie zmiany w realizacji projektu wymagają aneksu do umowy, dopuszczalne modyfikacje wskaźników realizacji projektu;

• zagadnienia związane z rozliczaniem projektu – prawidłowe przygotowanie dokumentów do rozliczenia, terminy i miejsce składania dokumentacji, wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o płatność;

• wskazówki nt. rozliczania zaliczek, w tym jakie wydatki poniesione przed otrzymaniem zaliczki uznane zostaną za kwalifikowalne;

• informacje o kontroli i promocji projektów;

• informacje o najczęściej popełnianych uchybieniach oraz zalecenia, jak unikać błędów podczas realizacji projektów.

Poradnik będzie również przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich beneficjentów działania 8.1.

Dyżury ekspertów oraz czaty internetowe

Już 18 lutego br. zapraszamy na pierwszy czat z ekspertem PARP odpowiedzialnym za rozliczanie projektów w ramach działania 8.1 PO IG. Czat będzie odbywał się na portalu web.gov.pl i będzie organizowany w zależności od zgłaszanego przez internautów zapotrzebowania.

Spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców

Pod koniec marca br. rozpoczną się również spotkania organizowane przez PARP. Sesje informacyjne i konsultacje będą dotyczyły rozliczania projektów, natomiast osobne spotkania PARP zaplanowała dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania 8.1 w tegorocznych konkursach. O terminach spotkań Agencja będzie informować na bieżąco na stronie internetowej www.parp.gov.pl w zakładce „spotkania informacyjne” oraz na portalu web.gov.pl

 

Komunikat do beneficjentów II rundy 2009 8.1

Podpisywanie umów w 2010 r. z beneficjentami z ubiegłorocznych konkursów.

Podpisywanie umów w ramach ostatniego naboru z ubiegłego roku z przedsiębiorcami, którzy nie podpisali umowy do końca grudnia 2009 r. było uzależnione od wpisania w umowę zmian dotyczących systemu płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. PARP uzgodniła wzór umowy z Instytucją Pośredniczącą (MSWiA) uwzględniający powyższe zmiany. W pierwszej połowie lutego Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną kontaktowanie z przedsiębiorcami w celu umówienia terminu podpisania umowy.

 

05.02.2010

Działania 6.1, 8.1, 8.2 PO IG – zaktualizowany wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakładkach dla ww. Działań) umieszczony jest zaktualizowany wzór Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP – dotychczasowy wzór został zastąpiony nowym, aktualnym formularzem. Stosowanie nowego wzoru Oświadczenia dotyczy wszystkich Beneficjentów, którzy będą podpisywać umowy po 1 stycznia 2010 roku.

Więcej dla 6.1 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/index/863

Więcej dla 8.1 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/more/12003

Więcej dla 8.2 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/more/11586

 

Dot. Działanie 8.1 POIG - zamknięcie naboru wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej działania 8.1 POIG

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 29 października br. W ramach Działania wpłynęło 2 809 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1.896.234.760.30 zł

  • data: 2009-11-03

 Dot. Działanie 8.1 POIG - III runda aplikacyjna – planowane wstrzymanie naboru wniosków

Uprzejmie informujemy, że związku z przekroczeniem w dniu 26 października 2009 r. 100% alokacji przewidzianej na III rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 POIG tj. kwoty 135.398.342,85 zł., wnioski o dofinansowanie mogą być przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 29 października 2009 r. (włącznie).

  • data: 2009-10-27

« poprzednia strona   następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.