Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Zakończenie naboru wniosków do Działania 8.1 POIG

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 wrzesnia br. zakończył sie nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W całej Polsce wpłynęły 1852 wnioski o dofinansowanie, a w samym woj. mazowieckim 548.

 

Termin końcowy składania wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 września 2010 r. upływa termin składania wniosków w ramach konkursu projektów dla Działania  8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Wnioski o dofinansowanie można rejestrować w Generatorze Wniosków w ww. terminie, najpóźniej do godziny 23:59. 

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku poprzez złożenie podpisów przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych po dniu zarejestrowania wniosku. Po zarejestrowaniu  w generatorze wnioski o dofinansowanie można składać droga elektroniczną poprzez zarejestrowanie się na platformie www.epuap.gov.pl (wymagane posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego)

Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie znajdują się w „Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” zamieszczonym na stronie internetowej PARP: http://poig.parp.gov.pl/index/more/16620

Działanie 8.1, 8.2 POIG - nabór ekspertów

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny nabór kandydatów na ekspertów oceniających projekty w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" oraz Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1271

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG konkurs w roku 2010

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w 2010 r. w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie https://poig81.parp.gov.pl w terminie: od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/16620

Wnioski przyjmowane będą w trybie konkursowym w sposób ciągły. Po zarejestrowaniu  w generatorze wnioski o dofinansowanie można składać droga elektroniczną poprzez zarejestrowanie się na platformie www.epuap.gov.pl (wymagane posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego) lub droga tradycyjną poprzez złożenie wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami. Siedzibą składania wniosków są Regionalne Instytucje Finansujące, które współpracują z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (lista RIF dostępna na www.parp.gov.pl)

 

Komunikat dot. Działania 8.1 i 8.2 POIG

Komunikat dot. Działania 8.1 i 8.2 POIG

W związku z prowadzonymi pracami nad wyeliminowaniem sposobu wyboru projektów do dofinansowania na podstawie terminu złożenia wniosku - określonego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PolskąAgencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (z późn. zm.), Instytucja Wdrażająca (PARP), Instytucja Pośrednicząca (MSWiA) oraz Instytucja Zarządzającą (MRR) informują, iż termin publikacji ogłoszeń o naborze wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. dla Działania 8.1 i 8.2 POIG zostanie przesunięty. Planuje się, iż nabory wniosków w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG rozpoczną się w II kw. 2010 r. Terminy rozpoczęcia naborów zostaną ogłoszone w kwietniu br.

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - III runda w 2009 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy w 2009 roku w Działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG uprzejmie informujemy, iż  dziś na stronie internetowej PARP zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy w 2009 r. dla Działania 8.1 PO IG wraz ze stosownym komunikatem. Do otrzymania dofinansowania rekomendowano 335 wniosków złożonych jako kompletne w pierwszych dwóch dniach naboru na łączną kwotę 233 340 122,59 PLN.

więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/14658

 

 

następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.