Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Zamknięcie naboru wniosków do działania 8.2 PO IG w roku 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 30 listopada 2010 r.

W ramach Działania 8.2 POIG zarejestrowano 1 002 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 498 811 283, 46 zł.

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG konkurs w roku 2010

15 września 2010 r.

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG konkurs w roku 2010

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w 2010 r. w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r. Następnie należy potwierdzić prawidłowość danych wniosku zgodnie z Regulaminem Przeprowadzenia Konkursu.

 

Działanie 8.1, 8.2 POIG - nabór ekspertów

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny nabór kandydatów na ekspertów oceniających projekty w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" oraz Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1271

30 kwietnia 2010 r.

Terminy ogłoszenia i naboru wniosków do działania 8.2 PO IG w roku 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG.

W ramach Działania 8.2 PO IG w 2010 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 września 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r.

Więcej:http://poig.parp.gov.pl/index/more/15454

 

Komunikat dot. Działania 8.1 i 8.2 POIG

Komunikat dot. Działania 8.1 i 8.2 POIG

W związku z prowadzonymi pracami nad wyeliminowaniem sposobu wyboru projektów do dofinansowania na podstawie terminu złożenia wniosku - określonego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PolskąAgencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (z późn. zm.), Instytucja Wdrażająca (PARP), Instytucja Pośrednicząca (MSWiA) oraz Instytucja Zarządzającą (MRR) informują, iż termin publikacji ogłoszeń o naborze wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. dla Działania 8.1 i 8.2 POIG zostanie przesunięty. Planuje się, iż nabory wniosków w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG rozpoczną się w II kw. 2010 r. Terminy rozpoczęcia naborów zostaną ogłoszone w kwietniu br.

09.02.2010

Działanie 8.1 PO IG – kontynuacja procesu zawierania umów o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Regionalne Instytucje Finansujące w przyszłym tygodniu (tj. od dnia 8 lutego br.) będą kontynuować proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. Zaktualizowany i dostosowany do obowiązującego prawa wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie Działania

 

Działanie 8.2 PO IG – zawieranie umów o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną w przyszłym tygodniu (tj. od dnia 8 lutego br.) proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. Zaktualizowany i dostosowany do obowiązującego prawa wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie Działania.

 

05.02.2010

Działania 6.1, 8.1, 8.2 PO IG – zaktualizowany wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakładkach dla ww. Działań) umieszczony jest zaktualizowany wzór Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP – dotychczasowy wzór został zastąpiony nowym, aktualnym formularzem. Stosowanie nowego wzoru Oświadczenia dotyczy wszystkich Beneficjentów, którzy będą podpisywać umowy po 1 stycznia 2010 roku.

Więcej dla 6.1 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/index/863

Więcej dla 8.1 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/more/12003

Więcej dla 8.2 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/more/11586

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy Działania 8.2 w 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swojej stronie internetowej prezentuje listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r. dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/13830

następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.