Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Zamknięcie naboru wniosków do działania 1.4 PO IG I runda w roku 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej do Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został zamknięty z dniem 29 października 2010 r.
W ramach naboru wpłynęło 619  wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w działaniu 1.4: 1 971 231 133,71 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/18281

Nabór wniosków do działania 1.4 POIG - I runda w 2010 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłasza I w 2010 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/17518

Działanie 1.4-4.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - II runda w 2009 r.

18.05.2010

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej PARP zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy w 2009 r. dla Działań 1.4-4.1 PO IG. Do otrzymania dofinansowania na terytorium całego kraju rekomendowano 131 wniosków przedsiębiorców z sektora MSP oraz 16 wniosków  przedsiębiorców innych niż MSP.

Na podstawie decyzji instytucji  pośredniczących (MNiSW, MG) łącznie 77 wniosków zostało poddanych ponownej ocenie, której zakończenie zaplanowano  w terminie do  dnia 26 maja 2010 r.

Więcej informacji na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/6842.

Działania 1.4-4.1 POIG - zamknięcie naboru wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku (nabór dla przedsiębiorców innych niż MSP)

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 grudnia 2009 roku o godzinie 15.30 zakończył się nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działań 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (konkurs dla przedsiębiorców innych niż MSP).
W ramach naboru wpłynęło 227 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w działaniu 1.4 – 241 859 939,23 PLN. W liczbie wniosków i łącznej kwocie wsparcia nie uwzględniono wniosków o dofinansowanie wycofanych w trakcie trwania naboru.
Całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania dla Działań 1.4 i 4.1 wynosi: 1 284 743 048,53 PLN.

 

źródło: http://poig.parp.gov.pl/index/more/13471

  • data: 2009-12-29

  Działania 1.4-4.1 POIG - zamknięcie naboru wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku (nabór dla przedsiębiorców z sektora MSP)
 

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 listopada 2009 roku o godzinie 15.30 zakończył się nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działań 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (konkurs dla przedsiębiorców z sektora MSP).

W ramach naboru wpłynęło 435 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania

w działaniu 1.4 – 714 190 991,65 PLN. W liczbie wniosków i łącznej kwocie wsparcia nie uwzględniono wniosków o dofinansowanie wycofanych w trakcie trwania naboru.

Całkowita kwota dofinansowania dla Działań 1.4-4.1 stanowi 2 390 893 472,74 PLN

źródło: http://poig.parp.gov.pl/index/more/13297

 


  • data: 2009-12-08


Nabór wniosków do działania 1.4-4.1 w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku dla innych niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla miejsca realizacji projektu w terminie:

od 16 listopada do 14 grudnia 2009 r. O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy inni niż mikro, mali i średni, którzy prowadzą działalność i mają siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 14 grudnia 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% budżetu wyznaczonego w ramach Działania 1.4 na daną rundę aplikacyjną. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

 

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/11858
  • data: 2009-10-02

Nabór wniosków do działania 1.4-4.1 w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla miejsca realizacji projektu w terminie:

od 02 do 30 listopada 2009 r. O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność i mają siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 30 listopada 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% budżetu wyznaczonego w ramach Działania 1.4 na daną rundę aplikacyjną. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

 

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/11857  • data: 2009-10-02

Priorytet I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytet IV - Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia
Działania 1.4. – 4.1.
Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R


Cel działań:

Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.4., a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”. Połączenie działania 1.4. z działaniem 4.1. ma na celu zapewnienie wsparcia prac B+R oraz wdrożeń ich wyników.
 
Dofinansowanie będzie udzielane dwuetapowo:

Etap I – Działanie 1.4. - możliwe jest uzyskanie dotacji na projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.
Etap II – Działanie 4.1. - umożliwia ubieganie się o dotację na przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4. lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.
 
Wsparcie jest udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność i mającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Instytucja wdrażająca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Budżet Działania 1.4. wynosi: 390 352 176 EUR
Budżet Działania 4.1. wynosi: 390 000 000 EUR
 
Poziom i wysokość wsparcia:
Całkowita wartość projektu celowego nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.
 
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach działania 1.4. musi kształtować się poniżej równowartości w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
 
Intensywność wsparcia na badania przemysłowe nie może być wyższa niż:

  • 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
  • 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla średnich przedsiębiorców;
  • 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.
Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może być wyższa niż:
 
  • 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
  • 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla średnich przedsiębiorców;
  • 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.
Intensywność wsparcia na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o udzielenie wsparcia, w przypadku gdy wsparcie przyznane w umowie będzie przekazywane w formie zaliczki a jego wartość przekroczy 1 mln złotych nie może przekroczyć 80% wydatków na ten cel.
 
W sytuacji, gdy projekty mają być realizowane w województwach: łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu

( etap I ) musi stanowić co najmniej 400 tysięcy złotych. W przypadku projektów realizowanych w pozostałych województwach nie została określona minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 
Kwota dofinansowania w ramach działania 4.1. nie może być wyższa niż kwota 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.Intensywność wsparcia na wydatki inwestycyjne wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013.
Intensywność wsparcia w ramach doradztwa dla MSP nie może przekroczyć 50%.
 
 Nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. będzie odbywał się w terminach:
-       2 - 30 listopada 2009 r. – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

-       16 listopada – 14 grudnia 2009 r. – dla przedsiębiorstw innych niż mikro, małe  i średnie przedsiębiorstwa
 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.