Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

12.02.2010

Działanie 4.4 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że alokacja działania 4.4 na lata 2007 - 2013 została wyczerpana. W związku z tym kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.4, którego ogłoszenie było planowane 1 czerwca 2010 r. zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.

Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2009 - runda II

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” 

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia

7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),

ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów
w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)

właściwej dla miejsca lokalizacji projektu

w terminie: od 28 września do 30 października 2009 r.

 

Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2009 - runda I
 
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), ogłasza I w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym".
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla miejsca lokalizacji projektu w terminie: od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r.
 
Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii RIF od godz. 9.00 do 15.30.
 
Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Działania wynosi 1 420 000 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. wynosi  933 792 000,00 PLN.
 

Uwaga: Bezpłatne usługi dla Wnioskodawców w ramach działań 4.2 i 4.4 PO IG


Przedsiębiorcy, zamierzający złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, mogą skorzystać z bezpłatnych usług Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI), którzy sprawdzą, czy projekt co do zasady kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działań 4.2 i 4.4 Programu Innowacyjna Gospodarka.

Szczegóły dostępne są na stronie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: http://ksu.parp.gov.pl/pl/biznes/ppi  " 

Informacje o działaniu 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
 Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 
Dofinansowanie będzie udzielane na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki:

1.         są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub
2.         wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności.

Wsparcie jest udzielane przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność i mają siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Budżet Działania wynosi: 1 420 000 000 EUR, w tym 1 207 milionów EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 213 milionów EUR z budżetu państwa Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla pierwszej rundy aplikacyjnej wynosi:

426 000 000 EUR.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

W ramach Działania wspierane będą projekty inwestycyjne spełniające kryteria Działania, w tym stanowiące ich uzupełnienie, działania o charakterze szkoleniowym i doradczym w zakresie stosowania nowych rozwiązań technologicznych.

Przedmiotem projektu musi być nowa inwestycja dotycząca:
  • utworzenia nowego przedsiębiorstwa, lub
  • rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, lub
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub
  • dokonywania zasadniczej zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,
Przedmiotu projektu nie może stanowić nabycie wyłącznie udziałów/akcji przedsiębiorstwa.
 
Wartość i intensywność dofinansowania:
 
Intensywność wsparcia wynosi od 30% do 70% wydatków kwalifikowanych zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

Wartość wydatków kwalifikowanych nie może być niższa niż 8 mln zł i nie może przekraczać kwoty 160 mln zł.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2,4 mln zł.

Maksymalna kwota wsparcia:
  • na część inwestycyjną wynosi 40 mln zł,
  • na doradztwo dla MSP wynosi 1 mln zł,
  • na część szkoleniową wynosi 1 mln zł,
Intensywność wsparcia na część doradczą wyłącznie dla MSP nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na ten cel.
 
Intensywność wsparcia na część szkoleniową nie może przekroczyć:
  • 35% wydatków kwalifikowanych związanych ze szkoleniami w przypadku przedsiębiorstw innych niż MSP,
  • 45% wydatków kwalifikowanych związanych ze szkoleniami dla MSP,

Dokumenty aplikacyjne:
  • Wniosek o dofinansowanie (cześć I i II-Biznes Plan) oraz załączniki: dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej) zgodnie z informacjami podanymi w Biznes planie (jeśli dotyczy) i opinia o innowacyjności jeśli dotyczy oraz formularz informacji o otrzymanej/niedotrzymanej pomocy publicznej sporządzany na podstawie § 1 ust. 2 i 3 lub § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413) i zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem (jeśli dotyczy).Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie i biznes planu potrzebny jest generator wniosków.

Pierwsza runda aplikacyjna rozpoczęła się dnia 12 maja 2008 roku i zakończyła dnia 31 lipca 2008 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w I terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie, tj. do 31 lipca 2008 r. do godz. 15.00 zostało złożonych 493 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 6 300 852 606,92 zł.
W ramach tych wniosków stwierdzono 336 wniosków złożonych przez MSP na łączną kwotę 4.088.651.093,02 PLN oraz 157 wniosków złożonych przez dużych przedsiębiorców na łączną kwotę 2.212.201.513,90 PLN.
W chwili obecnej realizowana jest ocena formalna wniosków, która powinna zakończyć się w pierwszej dekadzie września. O wynikach oceny formalnej wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie niezwłocznie po jej zakończeniu.
 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.