Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw
w oparciu o nowe technologie
- Wsparcie na Doradztwo
2003/004-379/05.02-01/01

Wsparcie może być przyznane:
Małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę w Polsce

Dofinansowane zostaną:
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażania kwalifikowanych nowoczesnych technologii (pozyskanych lub opartych na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji. W ramach tego programu dofinansowane zostaną następujące działania: audit technologiczny, plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, wdrożenie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wielkość wsparcia:
a. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 1.500 EUR
b. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
c. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%


Terminy składania wniosków:
Termin składania wniosków: 9 września 2005 r., do godz. 15.00. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Więcej informacji o programieRozwój i modernizacja przedsiębiorstw
w oparciu o nowe technologie
- Wsparcie na Inwestycje
2003/004-379/05.02/01-02

Wsparcie może być przyznane:
Małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę w Polsce

Dofinansowane zostaną:
Inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wdrożenie nowoczesnej technologii (pozyskanej lub opartej na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji. W ramach tego programu dofinansowany może być zakup: maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego, wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie komputerowe, licencje, patenty itd.). Dofinansowanie będzie też obejmowało transport, instalacje i uruchomienie wcześniej wymienionych środków trwałych.

Wielkość wsparcia:
a. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2.000 EUR
b. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 100.000 EUR
c. Maksymalny udział wsparcia w finansowaniu kosztów działań (różnica musi zostać sfinansowana ze środków własnych Wnioskodawcy):
- 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa   (miasto na prawach powiatu) lub w powiecie m. Poznań, 
- 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie: m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot,
- 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione,
z zastrzeżeniem, że projekty w zakresie budownictwa okrętowego, konserwacji i napraw statków morskich o tonażu nie mniejszym niż 100 GT i przebudowy statków morskich o tonażu nie większym niż 1000 GT, w przypadku, gdy projekt związany jest z transportem morskim, gdzie wysokość wsparcia nie może przekroczyć 22,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o wsparcie na kwotę nie mniejszą niż 2.000 EUR pod warunkiem, że całkowita suma wsparcia o jakie ubiega się jeden Wnioskodawca nie przekroczy 100.000 EUR.

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono 1 termin składania wniosków: 8 sierpnia do godziny 15.00. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu inwestycyjnego.


Więcej informacji o programie


Program Ścieżki od Innowacji do Biznesu
- Wsparcie na Doradztwo
2003/004-379/05.02-01/01

Wsparcie może być przyznane:
Małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę w Polsce

Dofinansowane zostaną:
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażania kwalifikowanych nowoczesnych technologii. Celem programu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez zwiększenie ich możliwości produkcyjnych i usługowych. Efekt ten ma być osiągnięty przez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie udziału sektora MSP w lokalnych gospodarkach.
Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu firmą. Mają oni pomóc w ustaleniu strategii działania, ocenie rynku, znalezieniu partnerów handlowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko firmy wprowadzające nowe technologie, ale również projekty z dziedziny: nowych materiałów, nanotechnologii, biotechnologii, chemii, technologii IT, nowych metod testowania, technologii w dziedzinie medycyny, tribologii, korozji i optyki elektronicznej.

Wielkość wsparcia:
a. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 3.000 EUR
b. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 30.000 EUR
c. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%

Terminy składania wniosków:
Termin składania wniosków: 9 września 2005 r., do godz. 15.00. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.


Więcej informacji o programieProgram Ścieżki od Innowacji do Biznesu
- Wsparcie na Inwestycje
2003/004-379/05.02/02-02

Wsparcie może być przyznane:
Małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę w Polsce, zarejestrowanym nie wcześniej niż rok przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowane zostaną:
Inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań niezbędnych do wdrożenia innowacji lub nowych technologii, prowadzących do wprowadzenia nowego produktu bądź usługi. Dofinansowanie będzie obejmowało takie koszty jak: zakup nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego i inne wydatki związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu do 15% jego wartości.

Wielkość wsparcia:
a. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2.000 EUR
b. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 100.000 EUR
c. Maksymalny udział wsparcia w finansowaniu kosztów działań (różnica musi zostać sfinansowana ze środków własnych Wnioskodawcy):
- 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa (miasto na prawach powiatu) lub w powiecie m. Poznań,
- 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie: m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot,
- 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione,

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono 1 termin składania wniosków: 10 sierpnia do godz. 15.00. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu inwestycyjnego.


Więcej informacji o programie


Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.