Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

8 marca 2010 r.

Zamknięcie naboru wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej Działania 6.1 PO IG w 2010 r.

Uprzejmie informuje my, że nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 5 marca br.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/14741

08.02.2010

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu podpisywania umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami w ramach Działania 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż od dnia 8 lutego br. Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną proces podpisywania umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami w ramach Działania 6.1 PO IG dla wniosków złożonych w ramach III rundy w 2009 r., a zatwierdzonych w styczniu br. Umowy będą podpisywane na wzorach dostosowanych do zapisów nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240).

05.02.2010

Działania 6.1, 8.1, 8.2 PO IG – zaktualizowany wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakładkach dla ww. Działań) umieszczony jest zaktualizowany wzór Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP – dotychczasowy wzór został zastąpiony nowym, aktualnym formularzem. Stosowanie nowego wzoru Oświadczenia dotyczy wszystkich Beneficjentów, którzy będą podpisywać umowy po 1 stycznia 2010 roku.

Więcej dla 6.1 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/index/863

Więcej dla 8.1 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/more/12003

Więcej dla 8.2 PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/more/11586

02.02.2010

Nabór wniosków do działania 6.1 PO IG runda I w roku 2010.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu".

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby Wnioskodawcy w terminie: od 15 lutego 2010 r. do 5 marca 2010 r.

 Uwaga: Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 5 marca 2010 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronach internetowych poszczególnych RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/13858

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy Działania 6.1 w 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swojej stronie prezentuje zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267

 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Głównym celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Wsparcie jest udzielane mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę na terytorium RP, którzy  w ostatnim zakończonym roku obrotowym przed złożeniem wniosku posiadali udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%,  posiadają potencjał do prowadzenia działalności eksportowej czyli posiadają produkty eksportowe oraz wykażą się gotowością do rozpoczęcia lub rozwoju działalności eksportowej.

Budżet Działania wynosi: 121 840 000 EUR, w tym 103 564 000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 18 276 000 EUR z budżetu państwa

W ramach Działania 6.1 przedsiębiorca uzyska wsparcie z przeznaczeniem na:

- usługi doradcze w zakresie:

  • rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę,
  • aktów prawnych, przepisów, procedur, ustalonych zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku,
  • możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem,
  • tworzenia strategii rozwoju eksportu.

Rezultatem doradztwa jest przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu.

oraz wybór następujących instrumentów, które będą służyć realizacji strategii określonej w Planie Rozwoju Eksportu:

  •  wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,
  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • udział w zorganizowanych branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór parterów na rynkach docelowych,
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

Poziom i wysokość wsparcia

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 jest pomocą de minimis i jest udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna kwota wsparcia przewidziana jest w wysokości do 200 000 PLN.

Intensywność wsparcia wynosi do:

· 80 % wydatków kwalifikowanych w zakresie usług doradczych;

· 50 % wydatków kwalifikowanych w zakresie wybranych instrumentów.

więcej: http://www.parp.gov.pl/index/more/3381

« poprzednia strona   następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.