Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

SPO WKP 2.2.1 
Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"
Dotacje na innowacyjne inwestycje

Działanie 2.2: Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.2.1 : Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
 
Ogólne informacje o programie :
 
Dla kogo?
Przedsiębiorcy podejmujący nowe inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy.

Na co?
Projekty realizujące działania nowe, modernizacyjne oraz dostosowawcze.

Terminy: do programu nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie.
 
 
Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:
  • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
  • polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
Główny nacisk został położony na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych.
 
Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN.
 
Cele szczegółowe:

  • wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw,
  • wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw, unowocześnienie technologii,
    wzrost wydajności pracy i poprawa jakości,
  • poprawa stanu środowiska,
  • poszerzenie oferty produktowej i/lub usługowej.

Budżet poddziałania wynosił 680 milionów złotych.
Dofinansowanie zostało przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie.

 Dokumenty i pliki do pobrania:

 
Prezentacje do pobrania:

 


INFORMACJE ARCHIWALNE

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Priorytet 2:  Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Działanie 2:  Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Poddziałanie 1: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

Dotacje na inwestycje innowacyjne

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:
• utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
• dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
• polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych.
Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN.

SPOWKP 2.2.1 Harmonogram działań:

• Ogłoszenie informacji o możliwości prekwalifikacji - 19 października 2006 r.;
• Ogłoszenie naboru wniosków - 16 listopada 2006 r.;
• Zakończenie prekwalifikacji - 15 grudnia 2006 r.;
• Zakończenie naboru wniosków (możliwość usuwania uchybień formalnych we wnioskach złożonych najpóźniej na 7 dni przed terminem tj. 5.01.2007) - 12 stycznia 2007 r.

W ramach programu następujące koszty mogą być uznane za kwalifikowane:

1. cena nabycia gruntów do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
2. cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
b) maszyn lub urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją.
3. cena nabycia używanych środków trwałych.
4. koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;
5. cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii.
6.  cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
7. raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,  00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, www.parp.gov.pl
informacje o programie SPOWKP 2.2.1: www.parp.gov.pl/strukturalny8.html


Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.