Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Sektorowy Program Operacyjny
"Rozwój zasobów ludzkich" 
lata 2004-2006
 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
 
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 

UWAGA instytucje szkoleniowe nie mogą już składać wniosków o dofinansowanie. Zaproszenie do składania wniosków jest już nieaktualne. Konkurs został zawieszony. Poniżej znajdują się wiadomości archiwalne.

W ramach schematu a) odbyło się VIII edycji konkursu. W 2008 r. nie podpisano już żadnej umowy o dofinansowanie. W województwie mazowieckim podpisano w sumie 230 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę dofinansowania ok. 430 mln zł, co stanowi w skali wszystkich województw w Polsce największą przyznaną kwotę. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie dominowały głównie szkolenia ogólne, w tym wdrażanych było 119 projektów otwartych i 93 zamknięte, 18 projektów stanowiły studia podyplomowe dla kadr gospodarki, które najwięcej realizowały uczelnie w naszym województwie.

Od początku realizacji Programu Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) przeprowadzała dla Beneficjentów Warsztaty Szkoleniowe z realizacji i rozliczania projektów w ramach SPO RZL 2.3a., a ponadto pracownicy RIF na bieżąco przeprowadzali indywidualne spotkania z przedsiębiorstwami i świadczyli usługi informacyjne i doradcze w ramach opieki merytorycznej i finansowej nad projektem.

Do chwili obecnej Beneficjenci złożyli do RIF ok. 1400 wniosków o płatność zgodnie z realizowaną umową.  Ok. 190 projektów zostało już rozliczonych w RIF, na kwotę EFS ok. 141 mln zł. Ok. 40 projektów na ok. 179 mln zł w tym momencie podlega weryfikacji pod względem złożonych wniosków końcowych.
 
Według danych na dzień 30 czerwca 2008 szkoleniami w ramach schematu a) zostało objętych 97 875 pracowników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 95 123 pracowników z dużych przedsiębiorstw.
 
Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

 

Sektorowy Program Operacyjny
"Rozwój zasobów ludzkich" 
lata 2004-2006

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
jako Instytucja Wdrażająca

ogłasza konkurs o numerze SPORZL/2.3/A/3 na dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”

 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF) właściwych ze względu na siedzibę Wnioskodawcy.


Wersję instalacyjną Generatora Wniosków, za pomocą którego należy przygotować wniosek, można pobrać pod adresem www.simik.gov.pl. Wersję elektroniczną Wytycznych dla Wnioskodawców zawierających szczegółowe wymagania dla konkursu można pobrać z witryny internetowej PARP pod adresem: www.parp.gov.pl/efs1.html.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w jednym oryginale i trzech kopiach. Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na dyskietce lub CD-ROM. Obydwie wersje wniosku o dofinansowanie (papierową i elektroniczną) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: “Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach schematu A Działania 2.3 SPO RZL” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. Weryfikacja formalna wniosku nastąpi w RIF w ciągu 14 dni kalendarzowych po jego złożeniu.

W rezultacie dotychczasowego przebiegu realizacji schematu A Działania 2.3 SPO RZL, kwota środków dostępnych w ramach schematu wynosi w momencie ogłoszenia konkursu ok. 35 mln złotych. Oznacza to, że w przypadku rekomendowania wniosków o łącznej wartości kwoty dofinansowania przekraczającej dostępne środki, utworzona zostanie lista rezerwowa projektów, które otrzymały rekomendację Komisji Oceny Projektów, lecz ich pozycja na liście rankingowej (kolejność wg otrzymanej punktacji) nie pozwoliła na przyznanie dofinansowania ze względu na wyczerpanie budżetu schematu. W przypadku pojawienia się oszczędności w ramach realizowanych umów lub innych możliwości zwiększenia budżetu schematu, Wnioskodawcy będą sukcesywnie informowani o możliwości zmiany statusu projektu i zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Wobec powyższej sytuacji przyjęto, iż w 2006 roku odbędzie się tylko jedna edycja konkursu, o ile nie nastąpi znaczne zasilenie budżetu schematu dodatkowymi środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski można składać do dnia 17 maja 2006 r. do godz. 15.00. Zostaną one ocenione merytorycznie przez Komisję Oceny Projektów, której obrady rozpoczną się w dniu 20 czerwca 2006 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych PARP do dnia 4 sierpnia 2006 r.

Ew. zmiany ww. harmonogramu lub dodatkowe terminy składania i oceny wniosków będą na bieżąco aktualizowane na witrynie internetowej PARP pod adresem: www.parp.gov.pl/efs1.html.

Informacje dodatkowe można uzyskać w RIF oraz PARP pod numerem infolinii: 0-801-33-22-02, 0-801-40-64-16
w godz. 9.00-16.00 lub pod adresem info@parp.gov.pl Ogólne informacje dla Wnioskodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zawiera „Poradnik dla Beneficjentów” dostępny na stronie internetowej www. efs.gov.pl

 Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat a. Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr


Projekty ubiegający się o dofinansowanie mogą dotyczyć:

• ogólnego podwyższenia kwalifikacji i umiejętności, jak i zdobycia nowych, związanych ze zmianami technologicznymi (kursy zawodowe, zastosowanie IT, szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii i innowacji) pod postacią szkoleń zawodowych;
• szkoleń dla kadry zarządzającej i menedżerskiej, które służyłyby usprawnieniu zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb związanych z kwalifikacjami pracowników, poprawie organizacji pracy, uelastycznieniu form świadczenia pracy – szkoleń menedżerskich;
• podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych;
• szkoleń i staży odbywających się w instytucjach naukowo - badawczych;
• podwyższania umiejętności i kwalifikacji pracowników nisko wykwalifikowanych.

Projekty mogą być realizowane w formie:

• Kursów – minimum 5 godzin lekcyjnych dla grup od 10 do 30 uczestników;
• Studiów podyplomowych – powyżej 150 godzin lekcyjnych dla grup od 20 do 40 uczestników;
• Staży w jednostce naukowo - badawczej.

Projekty mogą być zgłaszane przez:

• podmioty prowadzące szkoły lub też inne placówki działające w systemie oświaty;
• szkoły wyższe;
• jednostki naukowe;
• inne osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (np. spółki z o. o. lub spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pracodawców, izby gospodarcze i inne);
• przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej).

Projekty mogą być adresowane do:

Przedsiębiorstw, pracowników oraz kadry zarządzającej małych, średnich i dużych firm.

Przedsiębiorcy, chcący przeszkolić siebie i swoich pracowników, będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń. Dofinansowanie w formie dotacji zostanie przekazane organizatorowi szkoleń (zgłaszającemu projekt/Wnioskodawcy). Dzięki temu pobiera on tylko część opłaty za szkolenie. Dofinansowanie szkoleń zależy od wielkości firmy i rodzaju szkolenia. W przypadku szkoleń ogólnych dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, a w przypadku przedsiębiorstw dużych - 60%. Natomiast szkolenia specjalistyczne (czyli takie, które są przydatne wyłącznie w pracy w danej firmie) dofinansowanie wynosi odpowiednio 45% i 35%. Pozostałą część kosztów ponosi przedsiębiorca/przedsiębiorstwo.

Informacja o realizowanych projektach znajdować się będzie na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wybór wykonawcy projektu:

Projekty szkoleniowe będą wybieranie przez Komisję Oceny Projektów (KOP) PARP.
Warunkiem wyboru projektu zgłoszonego przez instytucję szkoleniową jest organizacja szkoleń, które odpowiadają na potrzeby pracodawców i przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw. Przy wyborze projektu szczególną uwagę zwracać się będzie na: promocję zmian technologicznych i społeczeństwa informacyjnego, wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm, zastosowanie nowoczesnych technik i metod dydaktycznych, zaangażowanie przedsiębiorców (pracodawców) w przygotowanie i realizację projektów.

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku są dostępne na stronie internetowej PARP.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.