Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

SPO WKP 2.3 
Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
DOTACJE NA INWESTYCJE
 
Priorytet 2:  Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Działanie 3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Ogólne informacje o programie :

Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:
1) jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
2) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii  o znaczącym potencjale rynkowym.

Na co?
Inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej.

Terminy: do programu nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie.
 
Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach działania wspierane są projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 

Budżet działania wynosił 359,03 milionów Euro.
Dokumenty i pliki do pobrania:
 
 
Prezentacje do pobrania:

 


INFORMACJE ARCHIWALNE

 Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
lata 2004-2006

 

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski w ramach SPO-WKP 2.3 w terminie 20.05.2005, w związku z przedłużającym się okresem dokonywania oceny formalnej wniosków, informowani będą o wynikach oceny na bieżąco, w miarę zakończenia prac związanych z oceną ich wniosków.


Komunikat PARP z dn. 06.06.2005: W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej Działania 2.3 SPO-WKP (termin: 25 luty 2005), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że termin oceny ulegnie wydłużeniu. Przewidywany termin publikacji wyników oceny wniosków powinien nastąpić do 31 lipca br. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za niedogodności związane z przedłużającą się oceną wniosków.


Informacja dla przedsiębiorców, którzy zawierają umowy dotacji w ramach SPO WKP 2.3

W związku z faktem, że umowy przygotowywane są w oparciu o wnioski, które złożone zostały w ubiegłym roku, a nastąpiło opóźnienie w podpisywaniu umów dotacji, przedsiębiorcy mogą wnioskować o przedłużenie terminu realizacji działań. Pismo wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Regionalnej Instytucji Finansującej.

Jeśli realizacja inwestycji została zakończona przed datą podpisania umowy o dofinansowanie, wszelkie terminy związane ze złożeniem ostatecznego raportu z realizacji projektu powinny być liczone od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

W przypadku współfinansowania projektu przez kredyt bankowy/ leasing, jeśli umowa kredytowa/ umowa leasingu zawarta została po złożeniu wniosku, a przed zawarciem umowy dotacji, beneficjent powinien przedstawić umowę kredytową/ leasingu do akceptacji RIF w ciągu 14 dni od zawarcia umowy dotacji.

Jeśli umowa kredytowa/ leasingu zawarta zostanie po podpisaniu umowy dotacji, przedsiębiorca powinien przekazać ją do RIF w ciągu 14 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż 90 dni od podpisania umowy dotacji.

Jeśli umowa kredytowa załączona została do wniosku o dofinansowanie, to zgodnie z informacją uzyskaną z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dn. 7.06.2005, beneficjent powinien przekazać ponownie umowę kredytową, która podlegać będzie weryfikacji RIF. W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne dostarczanie do RIF umów kredytowych!!! 

Jeśli po podpisaniu umowy kredytowej przedsiębiorca zawiera z bankiem umowę cesji, kopie tej umowy należy przedstawić do akceptacji RIF w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Umowa kredytowa/ leasingu/ cesji składana do akceptacji RIF powinna:

  • zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela instytucji finansującej
  • być złożona w dwóch kopiach (np. oryginał i kopia potwierdzona przez przedsiębiorcę lub kopia potwierdzona przez instytucję finansującą i jej kopia potwierdzona przez przedsiębiorcę).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, w przypadku stosowania procedury uproszczonej przedsiębiorca powinien przekazać PARP informację zawierającą określenie przedmiotu i ceny zamówienia, nazwy (firmy), adresu siedziby, numerów NIP i REGON wykonawcy wyłonionego w procedurze uproszczonej określonej w przepisach Programu na 7 dni przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia. Jeśli umowa o dofinansowanie została zawarta już po zrealizowaniu procedury wyboru wykonawcy, dane te należy przedstawić niezwłocznie po zawarciu umowy z PARP.

Przypominamy, że w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy beneficjent powinien dostarczyć do RIF potwierdzony notarialnie weksel in blanco, opłacony do kwoty przyznanego dofinansowania.


Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje”

Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat lub wykorzystujących zaawansowane technologie o znaczącym potencjale rynkowym. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej.

W ramach działania wspierane są projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe związane z:
- Utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- Rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- Realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego.

Ø W ramach działania wspierane są także inwestycje w wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej.

Projekty wspierane w ramach Działania obejmują inwestycje określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 70/2001

Następujące typy projektów są wspierane:
- wdrażanie nowoczesnych technologii prowadzących do innowacyjności produktowej lub procesowej,
- wdrażanie wspólnych inwestycji przez przedsiębiorstwa mające na celu podniesienie ich konkurencyjności,
- zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa,
- wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych,
- zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej,
- zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
- dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP.

Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. W przypadku innowacji:
a. produktowej – należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub ulepszonego – w stosunku do dotychczasowej oferty – produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów mających wpływ na asortyment oferty;
b. procesowej – należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego – w stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy – procesu technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty.

Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10.000 PLN i wyższa niż 1.250.000 PLN oraz nie może przekroczyć:
30% kosztów kwalifikowanych w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań,
40% kosztów kwalifikowanych w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot,
50% w pozostałych powiatach.Terminarz składania wniosków.

Termin

Rok

25 luty do godz. 15.00

2005

20 maja do godz. 15.00

18 sierpnia do godz. 15.00

7 listopada do godz. 15.00

Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku.

- Wydatki kwalifikowane.
- Przygotowanie wniosku.
- Lista wymaganych załączników.
- Ustalenie miejsca lokalizacji projektu.
- Sposób realizacji zamówień przy dostawach, usługach i robotach budowlanych.
- Sposób zamieszczania ogłoszenia na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl.
- Złożenie wniosku o dofinansowanie, który nie wymaga zaciągnięcia kredytu.
- Złożenie wniosku o dofinansowanie, który wymaga finansowania ze środków kredytu.
- Terminy składania wniosków wydatków dofinansowanie.
- Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w Regionalnych Instytucjach Finansujących.
- Ocena techniczno-ekonomiczna oraz merytoryczna wniosków o dofinansowanie w Polskiej - Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu.
- Zawarcie umowy kredytowej.
- Zasady dotyczące wypłaty dofinansowania.
- Rozliczenie Projektu i wypłata dofinansowania.


 

Zatrudnienie osób realizujących zadania SPO WKP dofinansowane jest ze środków EFRR.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.