Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

SPO WKP 2.1
Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
DOTACJE NA DORADZTWO

Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Działanie 1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
 
Ogólne informacje o programie :
Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:
1) jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
2) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii  o znaczącym potencjale rynkowym.

Na co?
Wsparcie na zakup usług doradczych - szczegółowy zakres takich usług zawarty jest w Wytycznych dla wnioskodawców.

Terminy: do programu nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie.          
 
Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług doradczych.
Budżet działania wynosił 19,00 milionów Euro. 
Dokumenty i pliki do pobrania: 
 
Prezentacje do pobrania:

 


INFORMACJE ARCHIWALNE

 Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" 
lata 2004-2006

Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez doradztwo”

1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.
Działanie 2.1 czyli, „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” jest jednym z czterech działań realizowanych w ramach priorytetu II Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Całkowity budżet Programu:  33,07 mln EUR
W tym:
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   23,17 mln EUR
- polskie środki publiczne    9,9 mln EUR

2. Cele programu i priorytety na lata 2004-2005 oraz oczekiwane rezultaty

Głównym celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.

3. Kryteria kwalifikacyjne
O dofinansowanie w ramach Działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku I rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

4. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia.1) Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Eurpoejskiej;
2) Jakości – dotyczących w szczególności:
    a) Projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
    b) Uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,
    c) Wydawania deklaracji zgodności producenta,
    d) Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
3) Innowacji i nowych technologii – dotyczących w szczególności:
    a) Wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,
    b) Tworzenia przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,
     c) Wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
4) Wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;
5) Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;
6) Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

5. Harmonogram Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia.
Wsparcie udzielane jest w formie dofinansowania w okresie od dnia 20 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006r. Oznacza to, iż najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r. będą zawarte umowy o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Wdrażającą (PARP) a Beneficjentem.

Terminy składania wniosków: w roku 2006: 21 kwietnia, do godziny 15:00, 19 maja, do godziny 15:00, 23 czerwca do godziny 15:00, 14 lipca do godziny 15:00, 11 sierpnia do godziny 15:00, 15 września do godziny 15:00, 13 października do godziny 15:00, 10 listopada do godziny 15:00, 8 grudnia do godziny 15:00.

7. Wielkość wsparcia w zakresie doradztwa na realizację projektu:
v       Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2 500 zł; oraz
v       Maksymalna kwota wsparcia na projekt:  250 000 zł; oraz

Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:  50%
Dofinansowanie może wynosić do 100% w przypadku mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach o znaczącym potencjale rynkowym, z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 69/2001

8. Format składanego wniosku i wymagane informacje.Należy skompletować oryginał wniosku wraz załącznikami, który musi być trwale spięty oraz kopię wniosku wraz z załącznikami, która także musi być trwale spięta oraz wersję elektroniczną wniosku. Dokumenty należy złożyć w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu. Pomocą dla wnioskodawców przy wypełnianiu wniosków są Wytyczne dla wnioskodawców oraz Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Więcej informacji na temat programu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 www.parp.gov.pl/strukturalny1.html


Zatrudnienie osób realizujących zadania SPO WKP dofinansowane jest ze środków EFRR.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.