Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

PHARE 2003 – program zakończony
 
Ewaluacja regionalnego komponentu MSP Phare 2003 – zrealizowane umowy w skali kraju
 
 
FDI
- złożono 4808 wniosków
- podpisano 1006 umów
- zrealizowano 948 projektów
TIdP
- 292 wnioski
- 196 umów
- 166 projekty
PRP
- 338 wniosków
- 240 umów
- 202 projekty
PRPE
- 185 wniosków
- 113 umów
- 99 projekty

Łącznie zrealizowano 1415 projektów:

 •  948 projektów inwestycyjnych
 • 467 projektów doradczych

Alokacja – Środki publiczne
 
FDI 21,101 mln
 • 15,826 mln środki Phare
 • 5,275 mln polskie środki publiczne
PRP 1,503 mln
 • 1,127 mln środki Phare
 • 0,376 mln polskie środki publiczne
PRPE 1,155 mln
 • 0,866 mln środki Phare
 • 0,289 mln polskie środki publiczne
TIdP 1,583 mln
 • 1,583 mln środki Phare
 •  0,396 mln polskie środki publiczne
Efektywność – wykorzystanie środków publicznych w regionach
 


Źródło: prezentacja wyników ewaluacji ex-post regionalnego komponentu MSP Phare 2003 przedstawiona 16 kwietnia 2008 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Najczęściej wykorzystywane instrumenty w ramach funduszy:
 
FDI:
- zakup nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem 79%
- zakup nowego sprzętu komputerowego 32%
 
PRP:
- rozwój strategii przedsiębiorstwa 47%
- planowanie inwestycyjne 45%
- ocena pozycji konkurencyjnej firmy36%
 
PRPE:
- uczestnictwo w międzynarodowych targach i wystawach za granicą 79%
- badanie rynku zagranicznego 38%
- ocena pozycji konkurencyjnej firmy na wybranych rynkach zagranicznych 36%
 
TIdP:
- wsparcie i pomoc techniczna w zakresie wdrażanych rozwiązań 54%
- tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem 46%
- doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych 43%
- identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie IT 42%
 
Wnioski:
- Przeszacowane zainteresowanie doradztwem. Doradztwo – wciąż mała popularność. Inwestycje to przede wszystkim środki trwałe.
- Za sprawą niewielkiego zainteresowania funduszami doradczymi nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków. Największy stopień wykorzystania budżetu – podkarpackie i lubelskie. Najmniejszy stopień wykorzystania – łódzkie
- Trafność osłabiona silnie konkurencyjnym SPO WKP
- Osiągnięto następujące rezultaty:
 • Utworzono 4500 miejsc pracy (w tym dzięki FDI – 3487, PRP – 497, PRPE – 124, TIdP – 392)
 • Zrealizowano 467 umów związanych z opracowaniem i wdrażaniem planów rozwoju przedsiębiorstwa (zakładano realizację 400)
- Nie osiągnięto rezultatów:
 • Liczba MSP rozwijających lub wdrażających plany rozwoju eksportu
 • Liczba MSP wdrażających plany rozwoju IT
 • Liczba MSP inwestujących w rozwój firmy na podstawie biznes planów opracowanych w ramach obecnych projektów lub wczesnych interwencji

- Efekt netto okazał się nieistotny statystycznie
- Wzrost zatrudnienia – 55%-68% w zależności od funduszu
- Wzrost nakładów inwestycyjnych – 48%-53% w zależności od funduszu
- Wzrost przychodów ze sprzedaży – 72%-79% w zależności od funduszu
- Według większości beneficjentów efekty interwencji warte były poniesionych nakładów.
- Najbardziej użyteczny FDI i TIdP
- Problemy to biurokracja i procedury – zbyt dużo, za mało przejrzyste. Wnioskowanie o wsparcie – czasochłonne i kosztochłonne, sukcesu nie gwarantuje skorzystanie z usług firm doradczych
- Mimo krytyki biurokracji i procedur pozytywnie oceniono ogólną obsługę przedsiębiorstwa i współpracę z PARP i RIF – 89%.
 
Dane pochodzą z Prezentacji pt. "Ewaluacja ex-post regionalnego komponentu MSP Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza (2003/004-379-05.04 Regionalny program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw)" przygotowana dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej PARP

Ewaluacja sektorowego komponentu MSP Phare 2003


RiMP – doradczy
- 76 złożonych wniosków
- 37 podpisanych umów
- 31 zrealizowanych projektów

RiMP – inwestycyjny
- 1224 złożonych wniosków
- 393 podpisanych umów
- 367 zrealizowanych projektów

SiB – doradczy
- 7 złożonych wniosków
- 3 podpisane umowy
- 3 zrealizowane projekty

SiB – inwestycyjny
- 79 złożonych wniosków
- 31 podpisanych umów
- 29 zrealizowanych projektów

 

(RiMP- Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw, SiB- Ścieżki od innowacyjności do biznesu)
 
Łącznie zrealizowano 430 projektów:
 • 396 projektów inwestycyjnych
 • 34 projektów doradczych
Alokacja – środki finansowe
 
RiMP 20,2 mln
 • 13,2 mln środki Phare
 • 7 mln polskie środki publiczne

SiB 0,71 mln
 • 0,53 środki Phare
 • 0,18 mln polskie środki publiczne
Efektywność – wykorzystanie środków:

RiMP inwestycyjny
 • 92% kontraktowanie
 • 85% wydatkowanie
RiMP doradczy
 • 19% kontraktowanie i wydatkowanie

SiB inwestycyjny
 • 24% kontraktowanie
 • 22% wydatkowanie
SiB doradczy – 6 % kontraktowanie i wydatkowanie

Wnioski:

- Doradztwo – wciąż mała popularność. Inwestycje to przede wszystkim zakup nowych maszyn i urządzeń.
- Za sprawą niewielkiego zainteresowania funduszami doradczymi oraz inwestycyjnym SiB nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków.
- Trafność osłabiona silnie konkurencyjnym SPO WKP oraz brakiem wyraźnego rozgraniczenia między komponentem sektorowym i regionalnym Phare 2002.
- SPO WKP – szerszy zakres wsparcia, większe kwoty dotacji.
- Program kreował nowe inwestycje
- Tworzył nowe miejsca pracy – średnio 9,7 etatu
- wzmacniał innowacyjność, choć trudno mówić w wpływie na cały sektor
- Wzrost zatrudnienia – 65% beneficjentów RiMP
- Wzrost nakładów inwestycyjnych – 58% beneficjentów RiMP
- Wzrost przychodów ze sprzedaży – 79% beneficjentów RiMP
- Wzrost wartości funduszu płac – 85% beneficjentów RiMP
- Problemy to biurokracja i procedury – zbyt dużo, za mało przejrzyste. Wnioskowanie o wsparcie – czasochłonne i kosztochłonne.
- Mimo krytyki biurokracji i procedur pozytywnie oceniono ogólną obsługę przedsiębiorstwa i współpracę z RIF.
 
Dane pochodzą z Prezentacji pt. "Ewaluacja ex-post sektorowego komponentu MSP Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza (2003/004-379/05.02 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Inwestycje MSP w Technologie i Innowacje)" przygotowana dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008
 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej PARP

następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.