Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Zaproszenie do skladania wniosków o udzielenie dotacji
do programu pomocowego Unii Europejskiej
Phare 2002 - Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji
KRAJOWY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2002/000-580-06.02-03

Z uwagi na duża liczbe wniosków zlozonych w terminach do 12 lipca oraz 16 sierpnia br. do Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 informujemy, ze przyjmowanie wniosków do ww. programu zostalo zakonczone.

1. Oznaczenia referencyjne: EUROPEAID/119846/M/G/PL
2. Program i Zródla finansowania

Nazwa programu: Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Linia budzetowa: 2002/000-580-06.02.03 Sektorowy program rozwoju MSP i Innowacji – Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.
Zródla finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach programu Phare, budżet panstwa.

2. Rodzaj dzialań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2002 Sektorowy program rozwoju MSP i Innowacji – Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych jest stworzenie warunków dla osiagniecia wiekszej spójnosci spolecznej i gospodarczej Polski, na terenie wszystkich 16 województw objetych pomoca Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, poprzez rozwój malych i srednich przedsiebiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiebiorstwom w zwiekszeniu ich konkurencyjnosci i efektywnosci na rynku poprzez wspólfinansowanie projektów inwestycyjnych.
(b) Obszar geograficzny: Polska - 16 województw, na terenie których wnioskujace male i srednie przedsiebiorstwa beda realizowac projekty inwestycyjne dofinansowane ze srodków funduszu.
(c) Maksymalny czas trwania projektu: do 16 sierpnia 2005 r.

4. Budzet Programu
z funduszu Phare- 8 mln EUR
z budzetu panstwa- 2,67 mln EUR

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji
(a) Minimalna wielkosc dotacji na jedno dzialanie: 2 000 EUR
(b) Maksymalna wielkosc dotacji na jedno dzialanie: 100 000 EUR
(d) Maksymalny udzial dofinansowania kosztów dzialania do pokrycia ze srodków dotacji:
- 30% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jezeli dzialanie jest realizowane w powiecie m. Warszawa lub w powiecie m. Poznan
- 40% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jezeli dzialanie jest realizowane w powiecie: m. Wroclaw, m. Kraków, m. Gdansk, m. Gdynia lub m. Sopot,
- 50% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jezeli dzialanie jest realizowane w powiecie innym niz wyzej wymienione.

Maksymalna liczba wniosków zlozonych przez jednego wnioskodawce:
Wnioskodawca, w trakcie trwania programu Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, moze zlozyc wiecej niz jeden wniosek. Dotacja przyznana na kazdy projekt nie moze byc mniejsza niz 2 000 EUR, a suma wszystkich przyznanych dotacji nie moze przekroczyc 100 000 EUR.

6. Harmonogram skladania propozycji

Ostateczny termin podpisywania umów o dotacje pomiedzy Instytucjami Kontraktujacymi a przedsiebiorstwami korzystajacymi z dotacji
30 listopada 2004 
 
Ostateczny termin zakonczenia dzialan wspólfinansowanych udzielona dotacja
16 sierpnia 2005
 
Ostateczny termin przygotowania i zlozenia raportu koncowego oraz wniosku o wyplate dotacji w Instytucji Kontraktujacej (wyplata moze zostac zrealizowana w okresie nie dluzszym niz 60 dni)
15 wrzesnia 2005
 
Ostateczny termin wyplacenia dotacji
30 listopada 2005
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto moze ubiegac sie o dotacje
Wnioskodawca moze byc maly lub sredni przedsiebiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzialalnosci gospodarczej, majacy siedzibe na terenie Polski. Szczególowe kryteria kwalifikacyjne okresla dokument „Wytyczne dla wnioskodawców”, pkt. 2.1.1.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogloszenia wyników oceny wniosków
Proces rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji trwa 51 dni kalendarzowych od daty wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków. Terminy przyjmowania wniosków sa podane w p. 11 Zaproszenia.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny
Kryteria oceny wniosków sa okreslone w punkcie 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZACE SKLADANIA WNIOSKÓW

10. Format skladanego wniosku i wymagane informacje
Wniosek musi byc dostarczony w jednym oryginale i jednej kopii (+ dyskietka) na standardowym formularzu, który stanowi zalacznik A do Wytycznych dla wnioskodawców. Wnioski musza byc zlozone w Regionalnej Instytucji Finansujacej (RIF) wlasciwej dla siedziby wnioskodawcy.
Dla wnioskodawców, których inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie woj. mazowieckiego, wlasciwym RIF jest:
Fundacja Malych i Srednich Przedsiebiorstw
ul. Smocza 27 , 01-048 Warszawa.

11. Termin skladania wniosków ( kazdorazowo do godz. 15.00 ):
12 lipca 2004 r.
16 sierpnia 2004 r.
13 wrzesnia w 2004 r.
Wnioski otrzymane po danym terminie beda dolaczone do nastepnej grupy wniosków. Wnioski otrzymane po uplywie ostatniego terminu beda odrzucone.

12. Informacje szczególowe
Szczególowe informacje dotyczace Zaproszenia do skladania wniosków o udzielenie dotacji znajduja sie w Wytycznych dla wnioskodawców. Wytyczne oraz dokumentacje dotyczaca programu dotacji mozna pobrac ponizej:

Pliki do pobrania:
http://www.parp.gov.pl/dotphare2kfdi.html

Informacja o przyznanych dotacjach: http://www.parp.gov.pl/dotphare2kfdi.html

 

« wstecz

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.