Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Budżet Działania 1.4. wynosi: 390 352 176 EUR

Poziom i wysokość wsparcia:
Całkowita wartość projektu celowego nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach działania 1.4. musi kształtować się poniżej równowartości w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

  • Intensywność wsparcia na badania przemysłowe nie może być wyższa niż:

- 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
- 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla średnich przedsiębiorców;
- 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku przedsiębiorców innych
niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

  • Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może być wyższa niż:

- 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla mikroprzedsiębiorców  i małych przedsiębiorców;
- 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla średnich przedsiębiorców;
- 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku przedsiębiorców innych
niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

W sytuacji, gdy projekty mają być realizowane w województwach: łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu musi stanowić co najmniej 400 tysięcy złotych. W przypadku projektów realizowanych w pozostałych województwach nie została określona minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Intensywność wsparcia może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych (ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) w sytuacji, gdy Wnioskodawca przewiduje kooperację z innym/mi niepowiązanym/ymi przedsiebiorcą/ami lub organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, w ramach „efektywnej współpracy”.

Zwiększenie intensywności wsparcia (o 15 punktów procentowych ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) jest możliwe również w przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.