Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Typy projektów kwalifikujących się do objęcia wsparciem

 

W ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu mogą zostać dofinansowane projekty polegające na wdrożeniu sporządzonego Planu rozwoju eksportu, przy wykorzystaniu co najmniej dwóch z poniższych działań, przy czym jednym z nich musi być działanie wskazane w lit. c)-f):

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;

d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;

e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych;

g) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;

h) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Wybrane działania muszą być zgodne z Planem rozwoju eksportu.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 jest posiadanie przez Wnioskodawcę Planu rozwoju eksportu:

- sporządzonego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, albo

- pozytywnie zweryfikowanego w ramach I etapu Działania 6.1 (przygotowanie Planu rozwoju eksportu), na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), przy czym plan ten może być zaktualizowany w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Działania 6.1 są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Wyjątek stanowią koszty związane z zakupem usług doradczych w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu, które mogą zostać poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. W okresie realizacji Działania 6.1 możliwe jest jednokrotne uzyskanie dofinansowania na wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.