Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Uprawnieni Wnioskodawcy

Do grona podmiotów uprawnionych do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 8.2 PO IG należą mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG Wnioskodawca może ubiegać się w imieniu własnym, lub w przypadku Wnioskodawcy będącego koordynatorem sieci kontrahentów, który udokumentował pełnienie tej roli – w celu przekazania go uczestnikom sieci kontrahentów, współpracującym ze sobą na podstawie umowy współpracy. Wnioskodawca będący koordynatorem sieci kontrahentów może być przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Wsparcie otrzymane przez koordynatora sieci kontrahentów będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może dotyczyć wydatków kwalifikowalnych Wnioskodawcy.

W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować definicje zawarte w Załączniku I do Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)

  1. W kategorii MŚP przedsiębiorstwo średnie definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
  2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
  3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa należy mieć także na uwadze stosownie skumulowane dane ewentualnych przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem Wnioskodawcy lub przedsiębiorstw partnerskich, w myśl definicji zawartych w Załączniku I do ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.