Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Komunikat o przedłużeniu naboru do działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że aktualnie trwający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG zostaje wydłużony do dnia 31 stycznia 2014 r. do godziny 16:30:00.

Jednocześnie - w związku z obserwowaną dynamicznie rosnącą liczbą użytkowników systemu w ostatnich dniach trwania naboru – zwracamy uwagę na  potencjalne prawdopodobieństwo występowania skutków wzmożonego obciążenia Generatora Wniosków i wszystkich związanych z tym konsekwencji. Wobec powyższego zachęcamy do dołożenia wszelkich starań mających na celu dopełnienie czynności związanych z elektronicznym składaniem wniosku w terminie wcześniejszym niż ostatni dzień naboru.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/38059

 

 • data: 2014-01-22
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - dodatkowe wytyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 

Za „przedsiębiorstwa powiązane przez osoby fizyczne” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku (spełniającym kryteria z pkt 5 oświadczenia)
z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorstwa te wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym. Chodzi tu o sytuacje w których formalnie brak jest powiązań pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jednak za względu na osoby fizyczne działające zarówno w jedynym jak i drugim badanym przedsiębiorstwie, występuje możliwość silnego oddziaływania pomiędzy tymi przedsiębiorstwami.

Sytuacja taka ma miejsce przy przedsiębiorstwach które wzajemnie nie posiadają w sobie udziałów, akcji lub zawartych innych porozumień skutkujących powstaniem formalnej zależności powiązania. Przedsiębiorstwa takie są jednak powiązane przez osoby fizyczne,
o ile te osoby fizyczne zarówno w jednym jak i drugim przedsiębiorstwie posiadają możliwość sprawowania nad nimi kontroli (wg. warunków związania z pkt 5 oświadczenia), przy czym przedsiębiorstwa te muszą dodatkowo działać na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

 

Badając możliwość wystąpienia powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne działające wspólnie należy także wziąć pod uwagę relacje, które zachodzą pomiędzy tymi osobami fizycznymi, a które mogą wskazywać, iż osoby te reprezentują ten sam interes gospodarczy. W szczególności, należy mieć na względzie, czy osoby takie działając razem mogą wywierać dominujący wpływ na badane przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa podejmują wspólne działania gospodarcze i czy ich działalność się wzajemnie uzupełnia.
Za istnieniem tych powiązań mogą przemawiać np.:

- wspólna klientela,

- brak wyodrębnienia finansowego,

- wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu,

- wspólny sposób prowadzenia biznesu,

- korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,

- usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,

- wspólna strona internetowa – z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność,

  - wspólni pracownicy.

Należy też zwrócić uwagę, że do wystąpienia „powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne” oprócz spełnienia powyżej wskazanych przesłanek dotyczących możliwości oddziaływania osób fizycznych na badane przedsiębiorstwa, musi również występować zbieżność rynków na którym działają te przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynku pokrewnym.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wytycznych przy wypełnianiu Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - II konkurs 2013 roku

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - II konkurs 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursu projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 17 do 28 czerwca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

 

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/33328

Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 PO IG – 20.VI.2013 r.

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 PO IG – 20.VI.2013 r.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.                     

Termin: 20 czerwca 2013 r.

Miejsce: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27

01-048 Warszawa
Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

 • podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
 • na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
 • wydatki kwalifikowane,
 • kryteria oceny wniosków,
 • procedura aplikacyjna.


Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 13 czerwca 2013 r. do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax 22-838-02-61 lub przesłanie skanu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej emilia.materka@fund.org.pl

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 13.06.2013 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej do dnia 17.06.2013 r.

 W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22 838 32 11 wew. 142.

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

tel./fax (22) 838 02 61,

e-mail: biuro@fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

emilia.materka@fund.org.pl

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przebieg spotkania będzie transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz  www.web.gov.pl/transmisja.

 

Zamknięcie listy uczestników spotkania informacyjnego poświęconego działaniu 8.2 PO IG – 23.IV.2013 r.

12 kwietnia 2013 r.

Zamknięcie listy uczestników spotkania informacyjnego poświęconego działaniu 8.2 PO IG – 23.IV.2013 r. 

Informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem informacyjnym dotyczącym działania 8.2 PO IG,  lista uczestników spotkania organizowanego w dniu 23 kwietnia 2013 r. zostanie zamknięta z dniem 13 kwietnia 2013 r.

Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 PO IG – 23.IV.2013 r.

Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 PO IG – 23.IV.2013 r. 

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

                          

Termin: 23 kwietnia 2013 r.

 

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna

ul. Zielna 37

00-108 Warszawa


Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

 

 • podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
 • na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
 • wydatki kwalifikowane,
 • kryteria oceny wniosków,
 • procedura aplikacyjna.


Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 17 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax 22-838-02-61 lub przesłanie skanu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej marlena.ustowska@fund.org.pl

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 17.04.2013 r.

Informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem informacyjnym dotyczącym działania 8.2 PO IG,  lista uczestników spotkania zostanie zamknięta z dniem 13 kwietnia 2013 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej do dnia 18.04.2013 r.

 

 W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22 838 32 11 wew. 170.

 

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

tel./fax (22) 838 02 61,

e-mail: biuro@fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

marlena.ustowska@fund.org.pl

Przebieg spotkania będzie transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz  www.web.gov.pl/transmisja

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2013 r

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 18 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013 r. (I konkurs w 2013 r.) złożono 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 688 961 466,66 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32887

 • data: 2013-05-07
Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2013 r.

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursu projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie: od 18 kwietnia do 6 maja 2013 r.,

w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32135

 • data: 2013-04-05

Zakończenie naboru do działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r. (III konkurs w 2012 r.) złożono 1 095 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 540 473 367,89 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/29609

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - II konkurs w 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/845

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - III konkurs 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie: od 15 października do 9 listopada 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/25047

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 11czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. (II konkurs w 2012 r.) złożono 795 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 387 386 942,54 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/28117

Dodatkowe telefoniczne dyżury eksperta do działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniach 12, 18 i 19 lipca br. uruchomi dodatkowe dyżury eksperta do działania 8.2 PO IG.  Konsultacje świadczone będą w godzinach 12.00-14.00, pod numer telefonu: 22 432 89 37.

Poza wymienionymi powyżej, dyżur ekspercki będzie również prowadzony 17 lipca br. w godzinach 12.00- 14.00

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27971

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego II konkursu w 2012 r. dla Działania 8.2 POIG

                                                     
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucją Zarządzającą) oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucją Pośredniczącą) informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego II konkursu w 2012 r. dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka. Termin naboru wniosków upływa 20 lipca br. o godz. 16:30:00.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27853

 

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - II konkurs 2012 roku

Zapraszamy do składania wniosków w ramach konkursu Działania 8.2 PO IG

Uprzejmie informujemy o właśnie rozpoczętym, najnowszym konkursie Działania 8.2 PO IG, w ramach którego nabór wniosków będzie trwał do 7 lipca br. do godziny 16:30:00. Szczegóły dotyczące ogłoszenia konkursu i dokumentacji konkursowej znajdują się na stronie PARP.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż nie jest to wyłącznie kolejny konkurs działania 8.2 PO IG na dotychczasowych zasadach, gdyż pojawiły się znacznie szersze i bogatsze możliwości wspierania projektów z zakresu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, jeszcze trafniej odpowiadające na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku.

Tegoroczna nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącego Działań 8.1 i 8.2 PO IG (tekst jednolity), przyniosła m.in. uproszczenie definicji B2B oraz zmianę przepisu określającego rodzaje możliwych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 przedsięwzięć w celu umożliwienia wsparcia bardziej zróżnicowanych projektów uwzględniających najnowsze trendy na rynku elektronicznych rozwiązań typu B2B i wiążące się z nimi nowe potrzeby przedsiębiorców.

Zmiany mają na celu m.in. umożliwienie udzielania dofinansowania na wdrażanie projektów, w których rozwiązania informatyczne mają charakter internetowych portali B2B, do których uzyskają zdalny dostęp przedsiębiorcy współpracujący z wnioskodawcą, korzystający z przeglądarki internetowej. Posługując się językiem informatycznym - jest obecnie możliwe dofinansowanie wdrażania systemów informatycznych działających w architekturze trójwarstwowej w oparciu o cienkiego klienta przeglądarkowego.

Warto zwrócić uwagę, że oferowane dofinansowanie może objąć także uzasadnioną celem projektu wewnętrzną informatyzację firmy, w tym modernizację wewnętrznych zasobów informatycznych u beneficjenta (objęcie wsparciem zarówno zewnętrznych, jak i powiązanych wewnętrznych procesów biznesowych realizowanych przez beneficjenta). Warunkiem uzyskania dotacji niezmiennie musi być realizacja nadrzędnego celu polegającego na rozpoczęciu lub rozwoju współpracy B2B w oparciu o rozwiązanie elektroniczne. W konsekwencji będzie możliwe np. wyposażenie beneficjenta w nowy sprzęt i oprogramowanie, o ile zasoby te będą wykorzystywane w celu koordynacji działań między przedsiębiorcami i konieczne do osiągnięcia pełnej wydajności funkcjonowania wdrażanego systemu B2B. Zatem, jak dotychczas, sama informatyzacja wewnętrzna przedsiębiorstwa nadal nie może stanowić wyłącznego, czy wiodącego celu projektu realizowanego w ramach działania 8.2 PO IG.

Po więcej informacji zapraszamy pod adresy : http://poig.parp.gov.pl/index/more/27237  oraz  http://www.rif.fund.org.pl/819,dzialanie-8-2-po-ig.html

 

 

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/845

 

 

BEZPŁATNE SEMINARIUM INFORMACYJNE PO IG 8.2- Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 22 czerwca 2012

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów POIG 8.2, na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działania:

BEZPŁATNE SEMINARIUM INFORMACYJNE
PO IG 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
22 czerwca 2012 r.

Seminarium odbędzie się w dniu 22 czerwca 2012 r. w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna  ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do dnia 18 czerwca 2012 do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelnie (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń,  tj. przed 18.06 br.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail w dniu 18.06.2012 godz. 14:30.

Ponadto proszę o zapoznanie się z zapisami Państwa Umowy o dofinansowanie oraz instrukcji wypełniania wniosku w Generatorze wniosków o płatność.

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Organizator spotkania:
FUNDACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,
tel./fax. (22) 838 02 61, 
e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl

 

Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG w roku 2012 - II runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 11 czerwca do 7 lipca 2012 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27237

BEZPŁATNE SEMINARIUM INFORMACYJNE PO IG Działanie 8.2

Szanowni Państwo,

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów POIG 8.2, którzy otrzymali wsparcie w ramach II nabory z 2011 roku na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działania:

BEZPŁATNE SEMINARIUM INFORMACYJNE
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2
- Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
6 kwietnia 2012 r.

Seminarium odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2012 r. w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna  ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do dnia 29 marca 2012 do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelnie (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń,  tj. przed 29.03 br.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail w dniu 30.03.2012.

Ponadto proszę o zapoznanie się z zapisami Państwa Umowy o dofinansowanie oraz instrukcji wypełniania wniosku w Generatorze wniosków o płatność.

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Organizator spotkania: FUNDACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel./fax. (22) 838 02 61,  e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl

Zakończenie naboru do działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 6 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r.  złożono 431 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 214 476 267,84 PLN, co stanowi 55 % kwoty alokacji przeznaczonej na I konkurs w 2012 r. tj. 390 816 800,00 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/25991

Komunikat w sprawie listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach II naboru przeprowadzonego w 2011 roku.

Do otrzymania dofinansowania rekomendowano 216 wniosków  na łączną kwotę 79 804 422,33 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/845

 

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

 • w terminie: od 6 lutego do 2 marca 2012 r.,
 • w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.


 Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/25047

 

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków z Działania 8.2 PO IG przeprowadzonego w dniach od 3 do 28 października 2011 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30) złożono 761 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 354 330 947,49 PLN.

Więcej: www.parp.gov.pl

 

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - II konkurs 2011 roku

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów  w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie: od 3 października 2011 r. do 28 października 2011 r.,  w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

 

Komunikat w sprawie listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach I naboru przeprowadzonego w 2011 roku.

Dofinansowane zostaną 202 projekty na łączną kwotę ponad 87 mln zł.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/22721

Nabór na ekspertów w ramach PO IG dla Działania 8.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpisanie na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w terminiedo dnia 16 września 2011 r.

 

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków z Działania 8.2 PO IG przeprowadzonego w dniach od 4 do 29 kwietnia 2011 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 15:00) złożono 618 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 295 282 539,53 PLN.

 

Komunikat w sprawie listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 PO IG – konkurs w 2010 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2010 roku.

Dofinansowanie otrzyma 245 projektów na łączną kwotę ponad 107 mln zł.

 

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - rok 2011

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 4 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 15:00. Następnie należy potwierdzić prawidłowość danych wniosku zgodnie z Regulaminem Przeprowadzenia Konkursu.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/20419

 

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informujmy, iż 6 grudnia br. została podpisana nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jedną z ważniejszych zmian jest zmiana procedury odwoławczej, która będzie obowiązywać dla konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2011 r.

Poniżej link do dokumentu wraz z opisem zmian.

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/
Strony/Aktualizacja_SzOP_POIG_061210.aspx

 

 

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.