Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Działanie 8.1 PO IG - zatwierdzenie list rankingowych - III nabór w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach III konkursu w 2013 roku dla Działania 8.1 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 176 projektów na łączną kwotę 90 184 258,22 PLN.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/36512

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III naboru w 2013 roku:

http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/18113.pdf

Działanie 8.1 PO IG - zatwierdzenie list rankingowych - III nabór w 2013 r.

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - II runda 2013 r.

 Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - II runda 2013 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach II rundy w 2013 roku w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zamieszczono listę wniosków zatwierdzonych do objęcia wsparciem. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 154 wnioski na łączną kwotę 75 975 860,83 PLN.

więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/34878

  • data: 2013-08-19
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w ramach naboru wniosków dla Działania 8.1 PO IG, przeprowadzonego w dniach od 8 lipca 2013 r. do 19 lipca 2013 r. złożono 1437 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 671 853 866,42 PLN.

 

  • data: 2013-08-01
Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – III konkurs w 2013 roku

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – III konkurs w 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 8 lipca do 19 lipca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/744

 

  • data: 2013-06-25
Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG

Szanowni Państwo,

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja   Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r. w godz. 10.00-13.50, w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Przebieg spotkania (z wyjątkiem sesji pytań i odpowiedzi) będzie również transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz www.web.gov.pl/transmisja

 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 28 czerwca 2013 r. do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: joanna.dzielak@fund.org.pl.

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 28.06.2013 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 01.07.2013 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 165.

 

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

 

  • data: 2013-06-20
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - dodatkowe wytyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 

Za „przedsiębiorstwa powiązane przez osoby fizyczne” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku (spełniającym kryteria z pkt 5 oświadczenia)
z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorstwa te wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym. Chodzi tu o sytuacje w których formalnie brak jest powiązań pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jednak za względu na osoby fizyczne działające zarówno w jedynym jak i drugim badanym przedsiębiorstwie, występuje możliwość silnego oddziaływania pomiędzy tymi przedsiębiorstwami.

Sytuacja taka ma miejsce przy przedsiębiorstwach które wzajemnie nie posiadają w sobie udziałów, akcji lub zawartych innych porozumień skutkujących powstaniem formalnej zależności powiązania. Przedsiębiorstwa takie są jednak powiązane przez osoby fizyczne,
o ile te osoby fizyczne zarówno w jednym jak i drugim przedsiębiorstwie posiadają możliwość sprawowania nad nimi kontroli (wg. warunków związania z pkt 5 oświadczenia), przy czym przedsiębiorstwa te muszą dodatkowo działać na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

 

Badając możliwość wystąpienia powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne działające wspólnie należy także wziąć pod uwagę relacje, które zachodzą pomiędzy tymi osobami fizycznymi, a które mogą wskazywać, iż osoby te reprezentują ten sam interes gospodarczy. W szczególności, należy mieć na względzie, czy osoby takie działając razem mogą wywierać dominujący wpływ na badane przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa podejmują wspólne działania gospodarcze i czy ich działalność się wzajemnie uzupełnia.
Za istnieniem tych powiązań mogą przemawiać np.:

- wspólna klientela,

- brak wyodrębnienia finansowego,

- wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu,

- wspólny sposób prowadzenia biznesu,

- korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,

- usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,

- wspólna strona internetowa – z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność,

  - wspólni pracownicy.

Należy też zwrócić uwagę, że do wystąpienia „powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne” oprócz spełnienia powyżej wskazanych przesłanek dotyczących możliwości oddziaływania osób fizycznych na badane przedsiębiorstwa, musi również występować zbieżność rynków na którym działają te przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynku pokrewnym.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wytycznych przy wypełnianiu Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.

 

  • data: 2013-06-20
zatwierdzenie list rankingowych dla Działania 8.1 PO IG - I runda 2013 r

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - I runda 2013 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach I rundy w 2013 roku w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zamieszczono listę wniosków zatwierdzonych do objęcia wsparciem. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 115 projektów na łączną kwotę 54 715 482,49 PLN.

więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/33550

 

  • data: 2013-06-14
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2013 r.

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2013 r. 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzonego w dniach od 6 maja 2013 r. do 17 maja 2013 r. (II konkurs w 2013 r.) złożono 871 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 403 997 646,52 PLN.

 

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” 8 maja 2013 r.

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 8 maja 2013 r. w godz. 10.00-13.50, w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

8 maja 2013 r.

Przebieg spotkania (z wyjątkiem sesji pytań i odpowiedzi) będzie również transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz  www.web.gov.pl/transmisja

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 6 maja 2013 r. do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: joanna.dzielak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis uczestnika spotkania.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 6.05.2013 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 7.05.2013 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 165.

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

 

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 8 maja 2013 r. w godz. 10.00-13.50, w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

8 maja 2013 r.

    

Przebieg spotkania (z wyjątkiem sesji pytań i odpowiedzi) będzie również transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz  www.web.gov.pl/transmisja

 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 6 maja 2013 r. do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: joanna.dzielak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis uczestnika spotkania.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 6.05.2013 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 7.05.2013 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 165.

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

 

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – II konkurs 2013 roku

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – II konkurs 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 6 maja do 17 maja 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

 Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/744

 

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - III runda 2012 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach III rundy w 2012 roku w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do objęcia wsparciem. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 212 wniosków na łączną kwotę 100 319 952,06 PLN.

więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/31852  

I konkurs - wspieranie gospodarki elektronicznej

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – I konkurs 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 18 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30
więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/744

„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” 20 lutego 2013 r.

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 roku w godz. 10.00-14.00, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

  

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

20 lutego 2013 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r. w godz. 10.00-14.00,             
w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Przebieg spotkania będzie również transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz  www.web.gov.pl/transmisja

Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące Działania 8.1 PO IG, tj. podstawowe wymogi formalne związane z ubieganiem się o wsparcie w ramach Działania 8.1, kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej oraz oceny merytorycznej fakultatywnej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 18 lutego 2013 r. do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: joanna.dzielak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis uczestnika spotkania.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 18.02.2013 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 19.02.2013 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 165.

 

Organizator spotkania:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,
tel./fax (22) 838 02 61,
e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

 

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – I konkurs 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 18 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/744

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego dla Działania 8.1 POIG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2012 roku.

Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na III konkurs w 2012 r. do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 14 grudnia br. W ramach Działania wpłynęło 1 221 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  535 200 946, 36 zł.

 

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - II runda w 2012 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach II rundy w 2012 roku w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PARP zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do objęcia wsparciem. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 131 projektów na łączną kwotę 60 576 244,14 PLN.

więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/29736

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – III konkurs 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 19 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/29429

 

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 roku w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.
  

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu
oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
14 listopada 2012 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 r. w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

więcej

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG w 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż w ramach naboru wniosków dla Działania 8.1 PO IG, przeprowadzonego w dniach od 23 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. złożono 817 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 362 676 615,38 PLN.

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego dla Działania 8.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony dla Działania 8.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku zostanie zamknięty 17 sierpnia 2012 roku o godz. 16.30. W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie do 17 sierpnia 2012 roku do godziny 16.30.
 

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - I runda 2012 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach I rundy w 2012 roku w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do objęcia wsparciem. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 111 projektów na łączną kwotę 51 290 056,98 PLN.

więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/28184

 

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - II konkurs 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej".

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 23 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/744

 

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG

 
Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 roku w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu
oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
17 lipca 2012 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 r. w godz. 10.00-14.30,
w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Przebieg spotkania będzie transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz www.web.gov.pl/transmisja

więcej informacji

 

Uzupełniona lista zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP opublikowano uzupełnioną listę zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2011 r. Lista jest na bieżąco uzupełniana w miarę podpisywanych umów.

Lista zawartych umów:

http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/279/13914.pdf

 

Uzupełniona lista zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach II naboru dla Działania 8.1

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP opublikowano uzupełnioną listę zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach II naboru dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2011 r. Lista jest na bieżąco uzupełniana w miarę podpisywanych umów.

Lista zawartych umów:

http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/279/13915.pdf

 

Informacja o zakończeniu oceny projektów z 8.1 i przekazaniu Protokołu z oceny Komisji Konkursowej do PARP.

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej obligatoryjnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru w 2012 roku w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Pisma przekazujące informację o wyniku oceny zostaną rozesłane drogą pocztową przez Regionalną Instytucję Finansującą w dniu 28 czerwca 2012 roku. W tym samym dniu protokół z oceny zostanie przekazany do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. O wynikach oceny merytorycznej fakultatywnej zostaną Państwo poinformowani po zatwierdzeniu Protokołu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego dla Działania 8.1 POIG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony dla Działania 8.1 POIG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku zostanie zamknięty 20 kwietnia 2012 roku o godz. 16.30. W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie do 20 kwietnia 2012 roku do godziny 16.30.
 

Uzpełniona lista zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP opublikowano uzupełnioną listę zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2011 r. Lista jest na bieżąco uzupełniana w miarę podpisywanych umów.
 
Lista zawartych umów:
 
 

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych - II runda w 2011 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach II rundy w 2011 roku w ramach Działania 8.1  „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej PARP zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do objęcia wsparciem. Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 91 projektów na łączną kwotę 43 180 708,03 PLN.

więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/26558

Transmisja on-line spotkania informacyjnego projektu w ramach PO IG 8.1 od godziny 10:30

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
29 marca 2012 r.    

 
 

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - I konkurs 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej".
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 26 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
 
więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/26029

 

Uzpełniona lista zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP opublikowano uzupełnioną listę zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2011 r. Lista jest na bieżąco uzupełniana w miarę podpisywanych umów.

Lista zawartych umów:

http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/279/12961.pdf

 

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG.

W związku z przewidywanym na 12 marca 2012 r. ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Regionalna Instytucja Finansująca planuje zorganizowanie w drugiej połowie marca b.r. spotkania informacyjnego dla potencjalnych Wnioskodawców. Podczas spotkania, prowadzonego przez pracowników RIF, omawiane będą zagadnienia dotyczące kryteriów oceny formalnej, a także oceny merytorycznej obligatoryjnej oraz fakultatywnej. Transmisja spotkania informacyjnego zostanie również udostępniona drogą on-line.

 

Informacja o zakończeniu oceny projektów z 8.1 i przekazaniu Protokołu z oceny KK do PARP.

 Uprzejmie informujemy o zakończeniu dokonanej przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru dla Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2011 roku. Pisma przekazujące informację o wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej obligatoryjnej zostaną rozesłane drogą pocztową przez Regionalną Instytucję Finansującą w dniu 23 lutego 2012 roku. W tym samym dniu protokół z oceny zostanie przekazany do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. O wynikach oceny merytorycznej fakultatywnej wniosków zostaną Państwo poinformowani po zatwierdzeniu Protokołu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Uzupełniona lista zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP opublikowano uzupełnioną listę zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2010 r. Lista jest na bieżąco uzupełniana w miarę podpisywanych umów

Lista zawartych umów:

http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/279/12960.pdf

 

Uzupełniona lista zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2011 r.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP opublikowano uzupełnioną listę zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2011 r. Lista jest na bieżąco uzupełniana w miarę podpisywanych umów.

Lista zawartych umów: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/279/12677.pdf

 

Lista zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1 przeprowadzonego w 2011 r.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP opublikowano listę zawartych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach I naboru dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” przeprowadzonego w 2011 r.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/982

Lista zawartych umów:

http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/279/12525.pdf  

 

Prezentacje omawiane na spotkaniu informacyjnym Działania 8.1

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach PO IG 8.1

Uprzejmie informujemy, iż spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które odbędzie się 22 listopada 2011 r., będzie również transmitowane on-line. Sesja pytań i odpowiedzi nie będzie transmitowana.

 

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach PO IG 8.1

Szanowni Państwo,

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

        Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
22 listopada 2011 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu22 listopada 2011 r. w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 18 listopada 2011 do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: iwona.pawlak@fund.org.pl.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń,  tj. przed 18.11.2011 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 21.11.2011

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 137.

 

następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.