Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG - II runda w 2013 r.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda w 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5.137.736.235,45 PLN.

Więcej informacji:  http://poig.parp.gov.pl/index/more/37410

 

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Wdrażającej dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w związku z zakłóceniami funkcjonowania generatora wniosków termin naboru wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 roku trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 18 grudnia 2013 r. do godz. 16.30.00.

Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/index/600

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Wdrażającej dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” nabór wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 roku trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 16 grudnia 2013 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/index/600

 

II nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza II w 2013 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym  na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od 4 do 18 grudnia 2013 roku,  w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/600

 

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG - I konkurs w 2013 r.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku do Działania 4.4 PO IG do dofinansowania zatwierdzono 88 projektów na łączną kwotę 1.151.706.465,00 zł.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/35770

Konkurs w ramach Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

PARP nie przewiduje zmian w zakresie zasad naboru wniosków oraz kryteriów oceny, w stosunku do I rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/35449

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - dodatkowe wytyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 

Za „przedsiębiorstwa powiązane przez osoby fizyczne” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku (spełniającym kryteria z pkt 5 oświadczenia)
z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorstwa te wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym. Chodzi tu o sytuacje w których formalnie brak jest powiązań pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jednak za względu na osoby fizyczne działające zarówno w jedynym jak i drugim badanym przedsiębiorstwie, występuje możliwość silnego oddziaływania pomiędzy tymi przedsiębiorstwami.

Sytuacja taka ma miejsce przy przedsiębiorstwach które wzajemnie nie posiadają w sobie udziałów, akcji lub zawartych innych porozumień skutkujących powstaniem formalnej zależności powiązania. Przedsiębiorstwa takie są jednak powiązane przez osoby fizyczne,
o ile te osoby fizyczne zarówno w jednym jak i drugim przedsiębiorstwie posiadają możliwość sprawowania nad nimi kontroli (wg. warunków związania z pkt 5 oświadczenia), przy czym przedsiębiorstwa te muszą dodatkowo działać na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

 

Badając możliwość wystąpienia powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne działające wspólnie należy także wziąć pod uwagę relacje, które zachodzą pomiędzy tymi osobami fizycznymi, a które mogą wskazywać, iż osoby te reprezentują ten sam interes gospodarczy. W szczególności, należy mieć na względzie, czy osoby takie działając razem mogą wywierać dominujący wpływ na badane przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa podejmują wspólne działania gospodarcze i czy ich działalność się wzajemnie uzupełnia.
Za istnieniem tych powiązań mogą przemawiać np.:

- wspólna klientela,

- brak wyodrębnienia finansowego,

- wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu,

- wspólny sposób prowadzenia biznesu,

- korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,

- usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,

- wspólna strona internetowa – z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność,

  - wspólni pracownicy.

Należy też zwrócić uwagę, że do wystąpienia „powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne” oprócz spełnienia powyżej wskazanych przesłanek dotyczących możliwości oddziaływania osób fizycznych na badane przedsiębiorstwa, musi również występować zbieżność rynków na którym działają te przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynku pokrewnym.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wytycznych przy wypełnianiu Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.

 • data: 2013-06-20
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru w 2013 roku dla Działania 4.4 PO IG.

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru w 2013 roku dla  Działania 4.4 PO IG.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 5 czerwca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożono 284 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  3 559 101 238,92 PLN.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/33422

 • data: 2013-06-06
Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013

Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza I w 2013 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym  na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od  15 maja do 5 czerwca 2013 roku,  w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/600

Dodatkowa Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 4.4 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Dodatkową Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i podpisania umów (Suplement 11 i Suplement 12) z II rundy w 2009 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

http://poig.parp.gov.pl/index/index/837
 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
 Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 
Dofinansowanie będzie udzielane na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki:

 1. są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub
 2. wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Budżet Działania wynosi: 1 420 000 000 EUR, w tym 1 207 milionów EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 213 milionów EUR z budżetu państwa
 
Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
W ramach Działania wspierane będą projekty inwestycyjne spełniające kryteria Działania, w tym stanowiące ich uzupełnienie, działania o charakterze szkoleniowym i doradczym w zakresie stosowania nowych rozwiązań technologicznych.
 
Przedmiotem projektu musi być nowa inwestycja dotycząca:

 • utworzenia nowego przedsiębiorstwa, lub
 • rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, lub
 • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub
 • dokonywania zasadniczej zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,

Przedmiotu projektu nie może stanowić nabycie wyłącznie udziałów/akcji przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia wynosi od 30% do 70% wydatków kwalifikowanych zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

Wartość wydatków kwalifikowanych nie może być niższa niż 8 mln zł i nie może przekraczać kwoty 160 mln zł.

Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2,4 mln zł

Maksymalna kwota wsparcia:

 • na część inwestycyjną wynosi 40 mln zł,
 • na doradztwo dla MSP wynosi 1 mln zł,
 • na część szkoleniową wynosi 1 mln zł,
Dokumenty aplikacyjne:
Wniosek o dofinansowanie (cześć I i II-Biznes Plan) oraz załączniki: dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej) zgodnie z informacjami podanymi w Biznes planie (jeśli dotyczy) i opinia o innowacyjności jeśli dotyczy oraz formularz informacji o otrzymanej/niedotrzymanej pomocy publicznej sporządzany na podstawie § 1 ust. 2 i 3 lub § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413) i zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem (jeśli dotyczy).Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie i biznes planu potrzebny jest generator wniosków.
 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.