Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - dodatkowe wytyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 

Za „przedsiębiorstwa powiązane przez osoby fizyczne” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku (spełniającym kryteria z pkt 5 oświadczenia)
z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorstwa te wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym. Chodzi tu o sytuacje w których formalnie brak jest powiązań pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jednak za względu na osoby fizyczne działające zarówno w jedynym jak i drugim badanym przedsiębiorstwie, występuje możliwość silnego oddziaływania pomiędzy tymi przedsiębiorstwami.

Sytuacja taka ma miejsce przy przedsiębiorstwach które wzajemnie nie posiadają w sobie udziałów, akcji lub zawartych innych porozumień skutkujących powstaniem formalnej zależności powiązania. Przedsiębiorstwa takie są jednak powiązane przez osoby fizyczne,
o ile te osoby fizyczne zarówno w jednym jak i drugim przedsiębiorstwie posiadają możliwość sprawowania nad nimi kontroli (wg. warunków związania z pkt 5 oświadczenia), przy czym przedsiębiorstwa te muszą dodatkowo działać na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

 

Badając możliwość wystąpienia powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne działające wspólnie należy także wziąć pod uwagę relacje, które zachodzą pomiędzy tymi osobami fizycznymi, a które mogą wskazywać, iż osoby te reprezentują ten sam interes gospodarczy. W szczególności, należy mieć na względzie, czy osoby takie działając razem mogą wywierać dominujący wpływ na badane przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa podejmują wspólne działania gospodarcze i czy ich działalność się wzajemnie uzupełnia.
Za istnieniem tych powiązań mogą przemawiać np.:

- wspólna klientela,

- brak wyodrębnienia finansowego,

- wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu,

- wspólny sposób prowadzenia biznesu,

- korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,

- usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,

- wspólna strona internetowa – z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność,

  - wspólni pracownicy.

Należy też zwrócić uwagę, że do wystąpienia „powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne” oprócz spełnienia powyżej wskazanych przesłanek dotyczących możliwości oddziaływania osób fizycznych na badane przedsiębiorstwa, musi również występować zbieżność rynków na którym działają te przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynku pokrewnym.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wytycznych przy wypełnianiu Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.

 

  • data: 2013-06-20

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 POIG - II runda 2011r.

Uprzejmie informujemy, że na swojej stronie internetowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w II rundzie 2011 roku.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/846

 

Zamknięcie naboru wniosków do działania 1.4 PO IG II runda w roku 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został zamknięty z dniem 30 września 2011 r.

W ramach naboru wpłynęło 588  wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w działaniu 1.4: 2 276 989 092,00 PLN.
 
 

Lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2011 r. do działania 1.4 PO IG

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej PARP zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2011 r. dla Działania 1.4 PO IG. Do otrzymania dofinansowania na terytorium całego kraju rekomendowano 69 wniosków na łączną kwotę ponad 187 mln zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/846.

 

Nabór wniosków do działania 1.4 PO IG runda II w roku 2011

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2011 r. w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 29 sierpnia 2011 r. do 30 września 2011 r. Następnie należy potwierdzić prawidłowość danych wskazanych w wersji elektronicznej wniosku zgodnie z Regulaminem Przeprowadzenia Konkursu.

Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/22594

 

Zamknięcie naboru wniosków do działania 1.4 PO IG I runda w roku 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej do Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został zamknięty z dniem 8 kwietnia 2011 r.W ramach naboru wpłynęło 567  wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w działaniu 1.4: 1 716 098 878,90 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/20752

 

Lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2010 r. do działania 1.4 PO IG

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2010 r. dla Działania 1.4 PO IG. Do otrzymania dofinansowania na terytorium całego kraju rekomendowano 101 wniosków. 

Mając na uwadze znaczną ilość pozytywnych merytorycznie wniosków o dofinansowanie oraz dostępną w konkursie alokację do otrzymania wsparcia zostały rekomendowane projekty, które na etapie oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 84,67  pkt. 
 
 

Nabór wniosków do działania 1.4 PO IG runda I w roku 2011

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2011 r. w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 07 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r. Następnie należy potwierdzić prawidłowość danych wniosku zgodnie z Regulaminem Przeprowadzenia Konkursu.

Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/19919

 

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.4 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 1.4 „Wsparcie projektów celowych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spotkanie odbędzie się dnia 28 lutego 2011 r.
w Warszawie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników będzie prowadzona do dnia 24 lutego 2011 r. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej PARP.


więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/19810

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informujmy, iż 6 grudnia br. została podpisana nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jedną z ważniejszych zmian jest zmiana procedury odwoławczej, która będzie obowiązywać dla konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2011 r.

Poniżej link do dokumentu wraz z opisem zmian.

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/
Strony/Aktualizacja_SzOP_POIG_061210.aspx

 

 

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.