Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

 • Informacje o RIF
 • Informacje o RIF

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF)

Fundacja Małych i Srednich Przedsiębiorstw jest od 2001 r. Regionalną Instytucją Finansującą na Mazowszu. Jest jedną z 16-stu RIF działających w Polsce. RIF jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

 Podstawowe funkcje RIF:
 • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa;
 • promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów;
 • obsługa administracyjna wdrażanych programów;
 • ocena projektów składanych przez wnioskodawców (formalna i merytoryczna)
 • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów;
 • weryfikacja wniosków o wypłatę wsparcia składanych przez beneficjentów;
 • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych;
 • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

Fundacja współpracowała z PARP przy wdrażaniu:

 • Programów finansowanych z budżetu Państwa (Punkt Refundacji Szkoleń)
 • Programów przedakcesyjnych Phare (edycje Phare 2000, Phare 2001 SSG, Phare 2002, Phare 2003 SSG, Phare 2003 krajowe)
 • Funduszy strukturalne perspektywy finansowej 2004-2006 w tym: SPO-WKP Działanie 2.1, Działanie 2.3 i Poddziałanie 2.2.1, oraz SPO-RZL Działanie 2.3 a
 • Obecnie Fundacja współpracuje w zakresie wdrażania  funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2007-2013 w tym Program Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka

 

Działanie 1.4-4.1      „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” 
Działanie 3.1            „Inicjowanie działalności innowacyjnej”

Działanie 4.2            „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie  wzornictwa przemysłowego” 
Działanie 4.4            „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Działanie 5.1              „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu  ponadregionalnym”

Działanie 5.2              „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi  proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”

Działanie 5.3              „Wspieranie ośrodków innowacyjności”

Działanie 6.1            „Paszport do eksportu”
Działanie 8.1            „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki  elektronicznej”
Działanie 8.2           „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Poddziałanie 5.4.1   „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności  przemysłowej"  

Poddziałanie 5.4.2  „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”

Pilotaż                   „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku ”. 

 

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.