Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

W ramach Pilotażu PO IG RIF wykonuje zadania w zakresie kontroli projektów:

a) kontroluje prawidłowość realizacji projektów w zakresie i w terminach określonych procedurami,

b) przygotowuje zestawienia zrealizowanych kontroli,

c) przygotowuje kontrole zgodnie z etapami opisanymi procedurami,

d) przeprowadza kontrole zarówno w siedzibach Beneficjentów, jak i w miejscach realizacji projektów zgodnie z obowiązującą procedurą,

e) wprowadza dane dotyczące kontroli do LSI,

f)  udziela informacji Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej lub wskazanym przez nie osobom na temat efektów współfinansowanych ze środków EFRR projektów zrealizowanych na jej terenie przez 5 lat po dokonaniu rozliczenia końcowego Działania,

g) dokonuje weryfikacji stopnia realizacji wskaźników projektu w okresie trwałości projektu zgodnie z obowiązującą procedurą obsługi,

h) prowadzi kontrole projektów w okresie trwałości, zgodnie z obowiązującą procedurą obsługi,

i) zatwierdza raporty z kontroli, w przypadku projektów, dla których wynik z przeprowadzonej kontroli jest pozytywny,

j)  podejmuje także działania kontrolne, inne niż określone w pkt 1 lit. a-i, na pisemną prośbę PARP;

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.