Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.4.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.09/2013) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/756 

  • data: 2014-01-17
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.4.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.08/2013) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/30827

 

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego w ramach poddziałania 5.4.1 POIG "Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” rozpoczęty 4 czerwca 2012 roku, został zamknięty 6 sierpnia 2013 roku o godz. 16.30.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/34748

 

  • data: 2013-08-07
Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 PO IG: „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Szanowni Państwo,

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 PO IG: „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2013 r. w godz.: 10.00-13.00, w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 30.07.2013 r. do godz. 12.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer faks: 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: joanna.dzielak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis (pełne imię i nazwisko) uczestnika spotkania.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 30.07.2013 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 31.07.2013 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel.
22-838-32-11 wew. 165.

 

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG

Uprzejmie informujemy, że decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Wdrażającej dla Poddziałania 5.4.1 PO IG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” zakończenie trwającego od 4 czerwca 2012 r. naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 zostało przedłużone do dnia 6 sierpnia 2013 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/index/636

  • data: 2013-07-02
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - dodatkowe wytyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 

Za „przedsiębiorstwa powiązane przez osoby fizyczne” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku (spełniającym kryteria z pkt 5 oświadczenia)
z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorstwa te wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym. Chodzi tu o sytuacje w których formalnie brak jest powiązań pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jednak za względu na osoby fizyczne działające zarówno w jedynym jak i drugim badanym przedsiębiorstwie, występuje możliwość silnego oddziaływania pomiędzy tymi przedsiębiorstwami.

Sytuacja taka ma miejsce przy przedsiębiorstwach które wzajemnie nie posiadają w sobie udziałów, akcji lub zawartych innych porozumień skutkujących powstaniem formalnej zależności powiązania. Przedsiębiorstwa takie są jednak powiązane przez osoby fizyczne,
o ile te osoby fizyczne zarówno w jednym jak i drugim przedsiębiorstwie posiadają możliwość sprawowania nad nimi kontroli (wg. warunków związania z pkt 5 oświadczenia), przy czym przedsiębiorstwa te muszą dodatkowo działać na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

 

Badając możliwość wystąpienia powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne działające wspólnie należy także wziąć pod uwagę relacje, które zachodzą pomiędzy tymi osobami fizycznymi, a które mogą wskazywać, iż osoby te reprezentują ten sam interes gospodarczy. W szczególności, należy mieć na względzie, czy osoby takie działając razem mogą wywierać dominujący wpływ na badane przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa podejmują wspólne działania gospodarcze i czy ich działalność się wzajemnie uzupełnia.
Za istnieniem tych powiązań mogą przemawiać np.:

- wspólna klientela,

- brak wyodrębnienia finansowego,

- wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu,

- wspólny sposób prowadzenia biznesu,

- korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,

- usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,

- wspólna strona internetowa – z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność,

  - wspólni pracownicy.

Należy też zwrócić uwagę, że do wystąpienia „powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne” oprócz spełnienia powyżej wskazanych przesłanek dotyczących możliwości oddziaływania osób fizycznych na badane przedsiębiorstwa, musi również występować zbieżność rynków na którym działają te przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynku pokrewnym.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wytycznych przy wypełnianiu Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.

  • data: 2013-06-20
Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG

Uprzejmie informujemy, że zakończenie naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 zostaje przedłużone do 1 lipca 2013 r. do godz. 16.30. Ponadto zwiększeniu uległa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów i obecnie wynosi 70 000 000,00 PLN.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/32779

Nabór wniosków do poddziałania 5.4.1 PO IG – konkurs przedłużony.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przedłużenie konkursu projektów w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Nabór wniosków został przedłużony do dnia 06.08.2013 r, w dniu zamknięcia naboru do godziny 16:30.

 

Nabór wniosków do poddziałania 5.4.1 PO IG – konkurs w 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w trybie ciągłym począwszy od 4 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PARP będzie mogła zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 grudnia 2012 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% wyznaczonej alokacji (tj. 35 mln zł). Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Rejestracji wniosku w „Generatorze wniosków” będzie można dokonać do godziny 16:30 ostatniego dnia konkursu

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/636

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.4.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.03/2013) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/30827

  • data: 2013-05-27
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.4.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.02/2013) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/32492

  • data: 2013-04-19
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.12/2012, 5.4.1/1.01/2013) w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejne listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach protokołów nr 5.4.1/1.12/2012 i nr 5.4.1/1.01/2013  w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1. PO IG  „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/31681

 

  • data: 2013-03-08
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.11/2012) w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (5.4.1/1.11/2012) w ramach naboru wniosków do Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/30827

 

  • data: 2013-01-11
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.4.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną listę wniosków zatwierdzonych
do dofinansowania (5.4.1/1.09/2012) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna w roku 2012.

Więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/29445

  • data: 2012-11-23

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.